(1)
Norling, M. En Studie Om Hur förskollärare Och lärare Resonerar Om Undervisningens innehåll I Relation till Barns språk-, läs- Och Skrivutveckling I förskola Och förskoleklass. nbf 2019, 18.