Norling, M. (2019). En studie om hur förskollärare och lärare resonerar om undervisningens innehåll i relation till barns språk-, läs- och skrivutveckling i förskola och förskoleklass. Nordisk barnehageforskning, 18(1). https://doi.org/10.7577/nbf.2958