Norling, M. (2019) «En studie om hur förskollärare och lärare resonerar om undervisningens innehåll i relation till barns språk-, läs- och skrivutveckling i förskola och förskoleklass», Nordisk barnehageforskning, 18(1). doi: 10.7577/nbf.2958.