Norling, M. «En Studie Om Hur förskollärare Och lärare Resonerar Om Undervisningens innehåll I Relation till Barns språk-, läs- Och Skrivutveckling I förskola Och förskoleklass». Nordisk Barnehageforskning, bd. 18, nr. 1, juni 2019, doi:10.7577/nbf.2958.