Call for paper: Å skape bærekraftige barnehager - perspektiver, muligheter og utfordringer

2021-11-16

Å skape bærekraftige barnehager - perspektiver, muligheter og utfordringer

Nordisk Barnehageforskning er et tidsskrift for forskning knyttet til barnehage og barnehagelærerutdanning. Målet for NBF er å videreformidle og publisere artikler av høy kvalitet innenfor en bred tematisk tilnærming og en rik metodologisk orientering. Publikasjonene skal bidra til vitenskapelig utvikling av barnehageforskningen. Nordiske barnehagetradisjoner, og derav barnehagerelevant forskning, skiller seg på mange områder fra de ulike organisatoriske barnehagestrukturer og kulturer i land utenfor Norden. Et mål med NBF er derfor å arbeides for å knytte de nordiske miljøene enda sterkere sammen, samt å bidra til økt internasjonalisering av nordiske forskningsbidrag. Tidsskriftet er derfor åpent for bidrag på alle nordiske språk, samt engelsk. Det arbeides også for å kunne tilgjengeliggjøre korte engelske sammendrag av artiklene, briefs. Tidsskriftet fortsetter som et Open Access tidsskrift med et Nordisk redaksjonsråd. Innsendte forskningsbidrag blir behandlet gjennom systematisk fagfellevurdering. Forfatterinstruksjon finner dere på NBF sine nettsider (det kan komme endringer).

Hensikten med spesialnummeret er å løfte frem alt barnehagesektoren har å bidra med når vi skal skape bærekraftige fremtider. Tiden vi lever i gir mange utfordringer og nye dilemma i pedagogisk praksis. Vi ønsker velkomne manuskripter av forskningsbidrag som gir nye perspektiver og viser utfordringer og muligheter. Målet er å dele og videreutvikle ny kunnskap og bidra til dialog og nye grep som på kort og lang sikt vil bedre barns vilkår.

Aktuelle temaer for spesialnummeret kan være verdi- og kunnskapsgrunnlaget for barnehagen i vår tid. Hvilke fortellinger finnes om den bærekraftige barnehagen? Hvordan arbeider barnehagen i dag for å skape de gode praksisene? Hvilke eksempler finner barnehageforskningen på gode, inkluderende og rettferdige barnehager? Hva vet vi i dag om barnehagenes bidrag til å fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, livsmestring og helse? Hvilken forskning trenger vi? Hvordan overkommer forskeren utfordringer i sin forskningspraksis? Hva innebærer det å være en forskende barnehagelærer? Og hvor ligger forskningsfronten, selve kunnskapsgrunnlaget for å kunne utvikle barnehagen? Hva kan vi lære av historien, av andre land, kulturer, landskaper og filosofier? Hva kjennetegner dagens barndom i norske barnehager? Hvordan skape pedagogikk for barn som vokser opp i dag? Hva innebærer ansvaret som hviler hos forskere, barnehageeiere og policyutviklere for å skape en barnehage med verdier i tråd med ansvar for natur, overlevelse, kulturarv, motstandsdyktighet, glede og barnas fremtid? Dette er de innledende spørsmålene vi stiller, dere som vurderer å delta med artikkel kan ha flere aktuelle spørsmål og kan bidra med noen svar.

INNLEVERING AV MANUS TIL SPESIALNUMMER Å SKAPE BÆREKRAFTIGE BARNEHAGER

Frist for innsendelse av abstrakt: 10. desember 2021

Sende inn et abstrakt på maks. 1 side til redaktørene av spesialnummeret.

Frist for innsendesle av full artikkel: 1. mars 2022

 

Forfatterne skal forholde seg til forfatterinstruksen som finnes på hjemmesiden til tidsskriftet Nordisk barnehageforskning: Forfatterveiledning

Redaktører for temanummeret er professor Hege Wergedahl (hwe@hvl.no) og førsteamanuensis Aihua Hu (Aihua.Hu@hvl.no).