Veiledning for fagfeller

 

OVERORDNENDE MÅL FOR FAGFELLEVURDERINGEN

Tidsskriftet Nordisk barnehageforskning (NBF) publiserer vitenskapelige artikler som skal utvikle og styrke samtalene om barnehager og barnehagelærerutdanningene i Norden. Tidsskriftet henvender seg til alle som er interesserte i å følge forskningen på dette feltet i de nordiske landene.

Hovedmålet med tidsskriftet er å stimulere, støtte og fremme forskning, forskere og studenter innen barnehagefeltet, samt å utvikle praksis i de nordiske barnehagelærerutdanningene. NBF publiserer vitenskapelige artikler basert på teoretiske analyser så vel som empiriske studier, resultater fra forsknings- og utviklingsprosjekter mm.

En artikkel som er akseptert for publisering i Nordisk barnehageforskning, skal være av høy kvalitet og bidra til utviklingen av forskningsfeltet. Den skal være av relevans og interesse for NBFs publikum, det vil si barnehagelærere, lærerutdannere, studenter og forskere på området. Når artikler som er skrevet av personer utenfor Norden vurderes for publisering i NBF, er artikkelens relevans for NBFs publikum et viktig kriterium for å velge om det skal publiseres.

Etisk veiviser for vurdering av artikler

Før du aksepterer å være fagfelle må du vurderer om du:

a. Har tid til å gjennomføre en grundig fagfelle vurdering innen tre uker

b. Ikke har interessekonflikter som kan gjøre deg inhabil i vurderingen

c. Har kompetanse enten på metoden, og/eller teorien/fagområdet som forfatteren legger til grunn. Du må ikke være ekspert på alle områder artikkelen omfatter for å være fagfelle, men om du er usikker på om din ekspertise er sterkt nok, ta kontakt med fagredaktøren.

For øvrig gjelder:

1. Vis respekt for forfatterens tid: Om du ikke kan gjøre fagfellevurdering akkurat nå, er det bedre å gi rask beskjed om det, enn å levere forsinket. Du kan alltid gjøre en fagfellevurdering for tidsskriftet senere.

2. Vis respekt for tidsskriftets og din egen tidsbruk: Om et manus er for uferdig til å kunne gjøre en kvalifisert og detaljert fagfellevurdering, kan du avvise manus. Er tema eller ideen produktiv og ny kan du oppmuntre forfatteren til å sende inn på ny etter å ha skrevet et mer gjennomarbeidet manus.

3. Vis respekt for kvaliteten i barnehageforskning: Kunnskapen skal være ny, følge etablerte kriterier for forskning innenfor metodemangfoldet som finnes på feltet.

4. Vis respekt for den nordiske dimensjonen: Der det er aktuelt, kan du som fagfelle oppmuntre forfatterne til å gjøre seg kjent med og referere andre nordiske forfattere og de kunnskapsbidragene som bidrar til å belyse aspekter ved nordisk barnehageforskning.

5. Vis respekt for forfatteren: Når du skriver din fagfelle vurdering, pek på det som er en styrke i artikkelen. Når du påpeker svakheter, vær konstruktiv og konkret. Skriv din oppsummerende vurdering og kommentar på en oppmuntrende måte, selv om du du avviser eller anbefaler større endringer. Du bør unngå å bruke sterke nedsettende adjektiver når du påpeker svakheter.

6. Vis respekt for leseren: Bidra gjerne med å styrke språket i artikkelen ved å peke på uklar sammenheng og struktur. Det forventes ikke at du korrekturleser artikkelen. Det gjør forlaget i siste runde.

Vurderingsprosessen

Fagfellevurderinger i Nordisk barnehageforskning finner sted etter «enkeltblind»-prinsippet. Forfatternes identitet er kjent for fagfellene, mens fagfellene vil være anonyme for forfatterne. Manuskripter skal vurderes av minst to uavhengige fagfeller.

Ved mottak av et manuskript vil redaktørene først vurdere om det passer innenfor publiseringsprofilen til tidsskriftet og oppfyller grunnleggende standarder for kvalitet. Hvis manuskriptet passerer denne foreløpige redaksjonelle gjennomgangen, er neste trinn fagfellevurdering av to uavhengige fagfeller som har en relevant doktorgrad eller tilsvarende grad, og er kjent med de aktuelle emnene. Redaksjonen vil ta den endelige avgjørelsen om aksept / avvisning av manuskriptet.

Fagfellene kan velge mellom følgende anbefalinger til redaksjonen etter vurdering av manus:

   1. Aksepter (dvs. ingen behov for revidering)
   2. Aksepter med endringer (dvs. aksepter dersom forfatteren gjør anbefalte mindre revideringer)
   3. Revider og send til ny vurdering (dvs. i slike tilfeller vil manuskriptet sendes til en ny runde med fagfellevurdering)
   4. Avvis (dvs. dersom manuskriptet er under forventet standard/er av for lav kvalitet)

Aksepter

Det innsendte manuskriptet er av høy kvalitet og bør publiseres. Redaksjonen bearbeider manus i samarbeid med forfatteren og klargjør for publisering.

Aksepter med endringer

Den innsendte artikkelen er god, men visse endringer bør gjøres før den kan publiseres. Fagfellen kan for eksempel vite om studier som bør inkluderes i referansene, eller være av den oppfatning at noen av momentene i diskusjonen bør utvikles og gjøres mer eksplisitte. Dette valget innebærer at artikkelen ikke trenger en ny runde med fagfellevurdering. Når forfatteren har gjort de anbefalte endringene i manuskriptet, vil redaksjonen gjennomgå endringene og ferdigstille for publisering i samarbeid med forfatteren. Artikler som trenger en betydelig revisjon, som for eksempel en ny analyse av det empiriske materialet, bør ikke plasseres i denne kategorien.

Revider og send til ny vurdering

Den innsendte artikkelen er av interesse for NBF. Det har et godt teoretisk grunnlag, men det er nødvendig med en betydelig revisjon. Når en forfatter sender inn en artikkel som opprinnelig ble plassert i denne kategorien skal det reviderte manuskriptet behandles som et nytt manuskript og gå gjennom en ny vurderingsprosess. Den reviderte artikkelen vil også bli gjennomgått av noen av de opprinnelige fagfellene for å vurdere hvordan forfatteren har innarbeidet kommentarer og endringsforslag fra tidligere vurderingsrunde.

Avvis

Den innsendte artikkelen er ikke egnet for NBF. Årsaken kan være uegnet forskningsdesign, utilstrekkelig empirisk grunnlag, vanskeligheter med å knytte arbeidet til relevant litteratur, eller at manuskriptet ikke bidrar til utviklingen av det faktiske feltet. Hvis du mener at en revisjon kan gjøre det mulig å publisere manuskriptet, bør du oppmuntre forfatteren til å bearbeide og sende inn på nytt ved en senere anledning. Hvis dette ikke er tilfelle, bør du anbefale at det ikke skal godkjennes for publisering. Det er bedre å ikke godkjenne enn å oppmuntre forfatteren til å gjennomføre en revisjon når det er lite håp om at endringene vil resultere i et manuskript som kan publiseres. Forfatteren vil selvsagt ha rett til å sende inn et revidert manuskript selv om redaksjonen ikke har anbefalt dette.

Vurderingsrapport

I tillegg til å gi klare anbefalinger angående publisering av manuskriptet, ber vi deg om å skrive en vurderingsrapport som kan støtte redaksjonen i å ta en beslutning om publisering, og gi forfatteren en velbegrunnet evaluering av artikkelen i sin nåværende form, med detaljerte kommentarer om hvordan vedkommende kan forbedre manuskriptet.

NBF har ingen retningslinjer eller standardspørsmål for vurderingsprosessen, fagfellene kan strukturere tilbakemeldingene på den måten som anses å være hensiktsmessig for å gi tilbakemelding på det enkelte manuskript.

Du kan imidlertid vurdere å inkludere følgende punkter i rapporten:

   1. Et kort sammendrag av artikkelen slik du forstår det
   2. En kommentar om artikkelen relevans for NBFs lesere
   3. En generell kommentar om styrkene ved artikkelen
   4. En generell kommentar til om svakhetene ved artikkelen
   5. Spesielle spørsmål, kritikk og forbedringsforslag.

Skriv kommentarene på en måte slik at de kan kopieres og sendes til forfatteren. Hvis du anbefaler en revisjon, ber vi deg uttrykke dine forbedringsforslag så tydelig som mulig. Jo mer eksplisitte og detaljerte kommentarer du gir, jo mer hjelp og støtte vil forfatteren og redaktørene ha fra ditt bidrag.

Hvis du tenker det er nødvendig å skrive særskilte kommentarer til redaksjonen, som du ikke vil at forfatteren skal lese, ber vi deg om å skrive dette i et eget notat.

Vi setter stor pris på din innsats, tid og dedikasjon som fagfelle for NBF. På alle publiserte artikler vil vi trykke fagfellenes navn.