Forfatterveiledning

Nordisk barnehageforskning er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift. Vi publiserer primært innsendte vitenskapelige artikler. I denne forfatterveiledningen finner du informasjon om våre retningslinjer og prosedyrer for innsending av manuskript. Vi ser frem til å motta ditt bidrag!

FØR INNSENDING AV MANUS

 • Det er gratis å sende inn og publisere artikler i Nordisk Barnehageforskning.
 • Før du sender inn manuskriptet ditt, ber vi deg lese retningslinjene nøye. Manuskripter som ikke følger de formelle kravene vil bli avvist.
 • Manuskriptet skal ikke overstige 8000 ord. Dette inkluderer sammendrag, litteraturliste og eventuelle tabeller og figurer. I tillegg skal forfatter levere et sammendrag (brief) på maksimalt en side (se forklaring under). Dette sammendraget kommer i tillegg til manuskriptets makslengde.
 • Manuskripter kan være på norsk, dansk, svensk eller engelsk.
 • Ved innsending skal manuskriptet være gjennomarbeidet og språkvasket.
 • Alle oppførte forfattere må tilfredstille kriteriene for forfatterskap. Se oversikt over kriterier.

Ønsker du å foreslå et spesialnummer? Se retningslinjer her.

INNSENDING AV MANUS

Manuskripter sendes inn elektronisk via tidsskriftets elektroniske plattform

Sendte manuskripter må inneholde følgende:

 • Tittel, sammendrag og nøkkelord: Første side i manuskriptet skal inneholde tittel på artikkel, et kort sammendrag på maks. 150–200 ord, og 4 nøkkelord i alfabetisk rekkefølge. Sammendraget skal gi en kort presentasjon av formålet med studien, metodikk, hovedfunn og konklusjoner. Tittel, sammendrag og nøkkelord skal foreligge på et skandinavisk språk samt engelsk.
 • Lengre sammendrag: Alle artikler skal i tillegg ha et lengre sammendrag (brief) på maksimalt en side. Dette briefet kommer i tillegg til manusskriftets makslengde på 8000 ord. Dersom artikkelen skrives på et skandinavisk språk, skal dette sammendraget være på engelsk. Dersom artikkelen skrives på engelsk, skal sammendraget utformes på et skandinavisk språk.

I separate dokumenter:

 • Tittelside: Send inn en egen tittelside med følgende informasjon: tittel på artikkelen, navn (er), tittel (er) og institusjon (er) til forfatter (e), dato, antall ord, bekreftelser og finansiering (hvis relevant) og en kort biografisk tekst om hver forfatter.

Alle innsednte manus gjennomgår plagiatkontroll. Se mer om plagiatkontroll her.

Formatering av manuskript

Tidsskriftet godtar artikler skrevet på dansk, engelsk, norsk eller svensk. Manuskripter må ikke bestå av mer enn 8000 ord (inkludert sammendrag, referanseliste, tabeller og figurer).

Artikkelens skrives i vanlig Word-format, med 1,5 linjeavstand, og med max. 3 nivåer av overskrifter:

 • Nivå 1: Artikkelens tittel i Times New Roman 16 p. uthev
 • Nivå 2: Overskrifter på hoveddeler som Innledning, metode, Resultat Diskusjon i Times New Roman 12p uthev.
 • Nivå 3: Temaoverskrifter som Artikkelens kontekstualisering, Intervju som metode osv., skrives i Times New Roman 12.p kursiv

Referanser

Litteraturhenvisninger skal følge APA 7-standarden. Dette gjelder oppsett for hvordan du henviser til kilder i tekst og hvordan du utformer referanselista.

DOI-REFERANSER

Referanser skal alltid inneholde en DOI (Digital Object Identifier) ​​hvis dette finnes. En DOI skal være en klikkbar URL satt inn på slutten av referansen i litteraturlisten. Hvis du er usikker på DOI for en gitt referanse, eller om en DOI for referansen er tilgjengelig, kan du søke etter referansen på http://search.crossref.org/.

TABELLER, TALL OG ILLUSTRASJONER

 • Figurer, tabeller og illustrasjoner skal være montert og nummerert fortløpende i teksten.
 • Figurer og illustrasjoner skal i tillegg legges ved som separate filer i redigertbart format (som excel).
 • Hver tabell skal ha en kort, beskrivende overskrift. Gi hver kolonne en kort eller forkortet overskrift. Legg forklarende spørsmål i fotnoter til tabellen, ikke i overskriften. Forklar i fotnotene alle ikke-standardforkortelser som brukes i tabellen.
 • Tabeller skal være selvforklarende og forståelige uten henvisning til artikkelen.

Krav til vitenskapelige artikler

En vitenskapelig artikkel skal holde internasjonale normer for vitenskapelig arbeid, og til det brukes fagfeller til å vurdere standard og norm. Artikler kan skrives i ulike sjangre. En vitenskapelig artikkel har som formål å legge frem nye forskningsresultater på grunnlag av en avgrenset vitenskapelig undersøkelse med andre forskerer og profesjonsutdannere som primær målgruppe.