Fagfelleprosessen

Fagfellevurderinger i Nordisk barnehageforskning finner sted etter «enkeltblind»-prinsippet. Forfatternes identitet er kjent for fagfellene, mens fagfellene vil forbli anonyme. Manuskripter skal vurderes av minst to uavhengige fagfeller.

Fagredaktører

Fra 2021 har tidsskriftet en rekke fagredaktører som har ansvar for å lede arbeidet med vurdering av enkelte artikler ved raskt å igangsette prosessen med fagfellevurderinger etter mottatt manuskript, og følge progresjonen med fagfellevurderingene til en artikkel er klar for publisering. Ved sprikende vurdering foretar fagredaktøren en faglig vurdering. Dersom fagredaktør fortsatt er i tvil skal hovedredaktørene kontaktes, og en tredje eller flere fagfeller gjør vurdering. Cappelen Damm har ansvar for det tekniske ved teksten, språkvask, formalia (referanser, tabeller o.l.) og layout. 

Redaksjonsråd

I tillegg til de fagredaktørene, har tidsskriftet et redaksjonsråd. Redaksjonsrådet er sammensatt av forskere med ulik barnehagefaglig kompetanse for å kunne ivareta ulike tematiske og faglige områder i barnehageforskning. Redaksjonsrådet bidrar med fagfellevurderinger for å kvalitetssikre tidsskriftets publiseringer. I tillegg til redaksjonsrådets fagfellevurderinger vil supplerende fagfellevurderinger kunne innhentes av fagredaktøren for å ivareta best mulig kvalifisert fagfellevurdering.

Vurderingsprosess

For hver artikkel som blir lastet opp og innsendt til tidsskriftet for publisering, gjør hovedredaktører eller den fagredaktør, hovedredaktør har gitt ansvar, en førstevurdering med tanke på relevans for tidsskriftet. Relevante artikler på vitenskapelig nivå, blir sendt videre til fagredaktør.

Fagredaktøren som har fått tildelt artikkelen har ansvar for å finne fagfeller som egner seg til å vurdere artikkelen for publisering. Det tilstrebes gode og grundige, men effektive, prosesser. Vanligvis vil det ikke ta mer enn 2 måneder fra innsending av artikkel til at fagfellevurderingen foreligger.

Artikler som enten ikke anses som relevant for tidsskriftet eller tydelig ikke holder vitenskapelig nivå, kan bli avvist med en gang. Hovedredaktør/fagredaktør kan gi forfattere mulighet til å sende artikkelen inn på nytt. I så fall tilstreber fagredaktør å gi veiledende kommentarer.

Fagfeller vil ha følgende muligheter for bedømmelse av manuskriptene:

  1. Aksepter (dvs. ingen behov for revidering)
  2. Aksepter med endringer (dvs. aksepter dersom forfatteren gjør anbefalte mindre revideringer)
  3. Revider og send til ny vurdering (dvs. i slike tilfeller vil manuskriptet sendes til en ny runde med fagfellevurdering)
  4. Avvis (dvs. dersom manuskriptet er under forventet standard/er av for lav kvalitet)

Om et medlem av redaksjonen sender inn et manuskript til tidsskriftet oppnevnes en medredaktør som tar styringen over hele fagfelleprosessen og opptrer som redaktør for den aktuelle artikkelen. Alternativt kan medredaktøren oppnevne en ekstern, tiltrodd ekspert. Den som opptrer som redaktør vil navngis som redaktør for artikkelen, slik at det framgår at den redaktøren som har sendt inn artikkelen, ikke har hatt noe å gjøre med håndteringen av den.

Alle manuskripter som sendes inn til NOASP-tidsskrifter håndteres gjennom NOASP-plattformen. I tilfeller der en gjesteredaktør håndterer fagfellevurdering gir NOASP støtte og sikrer at alt materiale håndteres gjennom plattformen. Det er hovedredaktørens ansvar å utnevne gjesteredaktører til spesialnumre. Gjesteredaktører informeres om at ovennevnte praksis også gjelder for gjesteredaktører.

Det forventes av fagfeller at de opplyser om enhver motstridende interesse. Fagfeller skal være objektive og konstruktive. De skal overveie blant annet bidragets metodologiske rigør, funnenes rimelighet på bakgrunn av metodologien, slutningenes gyldighet og plasseringen av artikkelens forskningsbidrag i forskningslitteraturen for øvrig. Alle fagfellevurderte artikler behandles konfidensielt.

Mer informasjon