Invitasjon til forskningsbidrag til temanummer om barnehageledelse

2022-09-28

Frist for innsendelse av sammendrag: 12. desember 2022

Vi inviterer herved alle som forsker og utvikler kunnskap om ledelse i barnehage til å sende inn forskningsbidrag til temanummeret om barnehageledelse. Invitasjonen er inspirert av Norsk barnehageforskningskonferanse 2022 som ble arrangert i Bergen 26.–28. oktober. Hovedtema for konferansen var ledelse i en barnehagekontekst. Hensikten med temanummeret er å inspirere til diskusjon på tvers av ulike fagfelt og mellom forskjellige aktører for å utvide og utdype ledelsesteori og praksis. Nedenfor gir vi en oversikt over aktuelle tematikker innen ledelse, og skisserer mulige områder der bidragsytere kan gi et nytt bidrag til feltet.

Barnehageledelse

De siste tiårene har vi sett stadig økende oppmerksomhet mot ledelse som viktig for barnehagers virksomhet. Styrking av ledelseskompetanse er et sentralt virkemiddel for å sikre kvaliteten i barnehagenes arbeid, og for å realisere viktige mål for sektoren. Forskning som tar opp ulike sider ved barnehageledelse, er også i vekst. Vi ønsker velkommen et vidt spekter av bidrag med ulike teoretiske og empiriske fokus og metodiske tilnærminger. Relevante tema er listet under, men vi gjør oppmerksom på at dette kun er til inspirasjon.

 • retningslinjer og politisk-administrativ styring rettet mot organisasjon og ledelse i barnehagen
 • barnehagen som lærende organisasjon
 • ledelse av utviklingsarbeid
 • samarbeid om profesjonsutvikling
 • moralske og etiske aspekter ved barnehageledelse
 • pedagogisk ledelse
 • kunnskapsledelse
 • formelle roller
 • relasjonell og distribuert ledelse
 • arbeidsdeling og profesjonalisering
 • ledelse og barnehagekvalitet

Vi håper at disse temaforslagene vil inspirere til videre refleksjoner og til å skrive og sende inn et bidrag til dette temanummeret.

Praktisk informasjon

Frist for innsendelse av abstrakt: 12. desember 2022

Sende inn et abstrakt på maks. 1 side til redaktørene av spesialnummeret.

Abstraktet sendes inn her. Du må følge prosedyre for innsendelse av artikkel, selv om dette er innsendelse av abstrakt. Merk abstraktet med prefikset LED.

Frist for innsendelse av full artikkel: 15. mars 2023

Publisering av temanummer ultimo oktober 2023

Forfatterne skal forholde seg til forfatterinstruksen som finnes på hjemmesiden til tidsskriftet Nordisk barnehageforskning. For videre detaljer om retningslinjer for innsending av bidrag, se https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/guidelines

Gjesteredaktører for temanummeret er koordineringsteamet i Norsk nettverk for ledelsesforskning i barnehage (NELBA) https://nelba.usn.no/ og består av følgende personer:

 • Professor Marit Bøe (marit.boe@usn.no)
 • Førsteamanuensis Karin Hognestad (karin.hognestad@usn.no)
 • Førsteamanuensis Elin Birgitte Ljunggren (elin.birgitte.ljunggren@dmmh.no)
 • Universitetslektor Alona Krieken Laski (alona.laski@oslomet.no)
 • Professor Kari Ludvigsen (kari.ludvigsen@hvl.no)