Barns deltakelse og tidlig innsats: et pedagogisk bidrag til forståelse av tidlig innsats i norske barnehager

  • Stine Vik Ph.D-fellow, Lillehammer University College Research center for child and youth competence development (BUK)

Sammendrag

Tidlig innsats har fått en betydelig posisjon i det pedagogisk arbeidet i norske barnehager de siste årene. Ifølge nasjonale styringsdokumenter som beskriver tidlig innsats er bruk av standardiserte programmer og kartlegging for å identifisere og forebygge vansker på et tidlig tidspunkt i barns liv en del av satsingen(KD, 2006, 2008). Det er imidlertid reist kritikk av denne utviklingen(Arnesen, 2012; Hausstätter 2009; Pettersvold & Østrem, 2012). Artikkelen drøfter hvordan tidlig innsats i barnehagen kan tolkes i samsvar med barns rett til medvirkning. Videre diskuteres utfordringer for implementering av programmer for tidlig innsats i norske barnehager.

Early intervention has been given a significant position directing work in Norwegian kindergartens resent years. According to national policy documents for early intervention, standardized programs are posed to identify and prevent difficulties at an early stage in children’s lives (NOU, 2009; St.meld nr. 16 (2006-2007)). However critique has been raised against directives given from the national level (in Arnesen, 2012; Haustätter, 2009; Pettersvoll & Østrem, 2012). This article argues that early intervention is in danger of becoming an instrumental mistake, as described by Skjervheim in the 60-70s, that does not take into consideration the ethical obligation of treating children as ends not only as means. To avoid the object-orientation children’s perspectives should be acknowledged in the processes of intervening early.

Fulltekst

Publisert
2014-11-26
Hvordan referere
Vik, S. (2014). Barns deltakelse og tidlig innsats: et pedagogisk bidrag til forståelse av tidlig innsats i norske barnehager. Nordisk barnehageforskning, 8. https://doi.org/10.7577/nbf.647
Seksjon
Artikler