Danningsbegrepet i barnehagenes årsplaner – en diskursanalytisk tilnærming

  • Grete Nordvik HiB
  • Marit Alvestad UiS

Sammendrag

The introduction of the concept formation (danning/Bildung) in the Norwegian Framework plan for the content and tasks of kindergartens makes it important and interesting to gain new knowledge about this concept theoretical as well as practical. The intention in this article is to identify, analyse and discuss formation discourses in the annual plans. The empirical foundation for this qualitative analysis is twenty strategic selected annual plans from different types of kindergartens located in two Norwegian municipalities. Methodological perspectives are linked to several authors and researchers, in particular to Foucault’s critical discourse analysis. The theoretical perspectives in the study builds on Klafki’s formation theory and critical constructive didactics, and to Kosellec’s historical description of the formation concept.  Finally, the two discourses the analysis resulted in: the subjectivity discourse and the community discourse are presented and discussed from relevant theoretical and practical perspectives.

Danningsbegrepet er innført i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, noe som gjør det både viktig og interessant å utvikle ny kunnskap om danningsbegrepet i barnehagens virksomhet så vel teoretisk som praktisk. Intensjonen i denne artikkelen er å løfte fram, analysere og diskutere hvilke danningsdiskurser som kan spores i årsplanenes beskrivelser av danning. Det empiriske grunnlaget for denne kvalitative analysen er tyve årsplaner fra ulike typer av barnehager lokalisert i to større norske bykommuner. Metodologiske perspektiver er knyttet til flere, men særlig til Focault sin kritiske diskursanalyse. Studien bygger på teoretiske perspektiver fra Klafki sin danningsteori og kritisk konstruktive didaktikk, samt til Kosellec sin begrepshistoriske utredning om danningsbegrepet. Avslutningsvis blir de to diskursene som analysen resulterte i; subjektivitetsdiskursen og felleskapsdiskursen presentert og drøftet ut fra relevante teoretiske og praktiske perspektiver.

Fulltekst

Publisert
2015-12-03
Hvordan referere
Nordvik, G., & Alvestad, M. (2015). Danningsbegrepet i barnehagenes årsplaner – en diskursanalytisk tilnærming. Nordisk barnehageforskning, 11. https://doi.org/10.7577/nbf.1244
Seksjon
Artikler
Emneord (Nøkkelord)
formation discourses, formation, annual plans, kindergarten, Norwegian Framework plan, curriculum, danningsbegrepet, danning, årsplaner, barnehagen