Hva er det med Irma?

  • Anne Beate Reinertsen Dronning Mauds Minnes Høgskole for barnehagelærerutdanning, Trondheim

Sammendrag

Abstract: This article is about formative quality assessment in a posthuman or newmaterial perspective; embodied knowledges.  Theory and method are written together in immanence to envision complexity.  The aim and scope of the article is to follow the flow of events Irma produces opening up for affirmative poetical critique praxis. Quality is forwarded as an intensity and force in a moment only.  The moment is therefore the only structure of the text, as moving quality. The intention and inner logic of the text is therefore designed to work against fixed definitions and conceptualizations of what quality and quality assessment is.  This way I hope to show what posthuman and newmaterial approaches can contribute with to build cultures of innovation in which quality is assessed and produces again and again. They put differences to work and open up for creating moments of educational justice.

Sammendrag: Artikkelen handler om kvalitetsvurdering i et nymaterielt perspektiv: Kroppslig kunnskap og viten. Teori og metode skrives sammen i immanent samtidighet for å gi et bilde på kompleksitet. Både hensikt og mål med artikkelen er å følge den flyten som Irma som hendelse eller event produserer, for å åpne opp potensialitet for en bekreftende eller affirmativ poetiserende kritikkpraksis og en ny forståelse av- og vurdering for kvalitet. Kvalitet skrives fram som en hendelse, intensitet eller kraft i et øyeblikk. Øyeblikket er derfor tekstens eneste og bærende struktur, som kvalitet i bevegelse. Tekstens indre logikk har slik til hensikt å motvirke forsøk på å skape definerte, faste eller bestemte oppfatninger av hva kvalitet er og hvordan kvalitet kan vurderes. På denne måten håper jeg å vise hva nymaterielle perspektiver kan gjøre for å bygge kulturer for innovasjon hvor kvalitet vurderes og produseres igjen og igjen. De setter forskjellighet i bevegelse og åpner opp for å skape rettferdige utdanningsøyeblikk.

Forfatterbiografi

Anne Beate Reinertsen, Dronning Mauds Minnes Høgskole for barnehagelærerutdanning, Trondheim

Professor i Pedagogikk

Avdeling pedagogikk

Fulltekst

Publisert
2016-10-06
Hvordan referere
Reinertsen, A. B. (2016). Hva er det med Irma?. Nordisk barnehageforskning, 12. https://doi.org/10.7577/nbf.1630
Seksjon
Artikler
Emneord (Nøkkelord)
Affirmativ kritikk. Fiksjon som metode. Immanente vurderingspraksiser. Innovasjon. Kropp som profesjon. Kvalitet. Prosess kvalitet. Ontologisk vending i forskning og utvikling. Poetiserende praksiser. Rettferdighet. Vurderingsliteracy.