Fra faglærer i kunstfag til kunnskapsområdelærer i Kunst, kultur og kreativitet – dialoger om endring

  • Gro Merete Eide Høgskulen på Vestlandet
  • Inger-Lisa Møen NLA Høgskolen
  • Jorunn Spord Borgen Norges Idrettshøgskole/Høgskulen på Vestlandet

Sammendrag

 

Sammendrag: Barnehagelærerutdanningen fikk i 2013 ny rammeplan, hvor fagene drama, forming og musikk ble samlet i kunnskapsområdet kunst, kultur og kreativitet. Denne artikkelen diskuterer hvordan faglærerne på 6 utdanningsinstitusjoner erfarer å skulle integrere sine fag i et felles kunnskapsområde, og utfordringer de ser i dette arbeidet. Vi bruker deler av Basil Bernsteins teori og begrepsapparat i analysen. Våre funn viser at faglærerne har en sterk identitet i faget sitt, og at det tar tid å endre til kunnskapsområdeorganisering. Implementeringen av den nye rammeplan støttes opp av tolkningsfellesskap, gode kollegasamspill og felles ideologi i de praktiske estetiske fagene. Samtidig ser de ideologiske visjonene om mer integrert profesjonsutdanning for barnehagelærere ikke ut til å være innarbeidet på institusjonsnivå. Faglærerne opplever derfor utfordringer i dette nye fellesskapet som barnehagelærerutdannere.

Abstract: The Norwegian kindergarten teacher education was reformed in 2013. The subjects drama, visual art and music, was combined into "art, culture and creativity". This article discusses the various considerations done by teachers from 6 higher education institutions when they integrated their disciplines in a common area of knowledge. This article uses parts of Basil Bernstein's theory and concepts in the analysis. This far findings show that teachers have a strong identification towards their subject. The implementation of the new framework plan takes time, and is supported by interpretive communities and a certain common ideology within the arts. Still, there is a lack of ideological visions about a more integrated professional kindergarten teacher education integrated at the institutional level. As a result of this, teachers in art subjects experience challenges in the new community as kindergarten teacher educators.

 

Forfatterbiografier

Gro Merete Eide, Høgskulen på Vestlandet

Arbeidssted: Høgskulen på Vestlandet, avd for lærarutdanning, Bergen. Seksjon for forming/kunst og håndverk.

Stilling: Høgskolelektor

Inger-Lisa Møen, NLA Høgskolen

Arbeidssted: NLA Høgskolen, avdeling Bergen, musikkseksjonen

Stilling: Høgskolelektor

Jorunn Spord Borgen, Norges Idrettshøgskole/Høgskulen på Vestlandet

Arbeidssted: Norges Idrettshøgskole/Høgskulen på Vestlandet, avdeling for lærarutdanning, Bergen. Seksjon for forming/kunst og håndverk.

Stilling: Professor

Fulltekst

Publisert
2017-03-08
Hvordan referere
Eide, G. M., Møen, I.-L., & Borgen, J. S. (2017). Fra faglærer i kunstfag til kunnskapsområdelærer i Kunst, kultur og kreativitet – dialoger om endring. Nordisk Barnehageforskning, 15. https://doi.org/10.7577/nbf.1790
Emneord (Nøkkelord)
barnehagelærerutdanning, Bernstein, kunnskapsområdeorganisering, kunstfag, arts, kindergarten teacher education, knowledge area organizing.