Digitale fortellinger i barnehagen

Sammendrag

Fokus i denne artikkelen er barnehagelærernes faglige, pedagogiske og teknologiske kompetanse når de involverer barnehagebarn i produksjon av digitale fortellinger. Vi tar utgangspunkt i en kvalitativ studie med en fortolkende fenomenologisk tilnærming. Fire barnehagelærere ble intervjuet om deres erfaring med å involvere barna i produksjon av digitale fortellinger. Funnene viser at barnehagelærerne framhever det pedagogiske og teknologiske på bekostning av det faglige i sin beskrivelse av hva de vektlegger når de lager digitale fortellinger i barnehagen. De legger i liten grad vekt på sin egen faglige fortellingskompetanse. Gjennom analyse av empirien, sett i lys av teori, konkretiserer og tydeliggjør vi det vi mener er sentralt i barnehagelærernes digitale fortellingskompetanse.

In this article we focus on preschool teachers’ technological, pedagogical and content knowledge when they involve preschool children (0-6-year olds) in the production of digital stories in kindergartens. The article is based on a qualitative study, with a phenomenological research approach. Four preschool teachers have been interviewed about their competence and experience when involving preschool children in the production of digital stories. The findings show that they highlight pedagogical and technological knowledge, and hardly mention narrative. Based on theory and our findings we concretize the preschool teachers’ narrative competence, with the digital story as the medium.

Forfatterbiografier

Marianne Undheim, Universitetet i Stavanger
Stipendiat, Institutt for barnehagelærerutdanning, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Stavanger
Vigdis Vangsnes, Høgskulen på Vestlandet

Førsteamanuensis, Høgskulen på Vestlandet, avd. for lærarutdanning og kulturfag

Fulltekst

Publisert
2017-06-08
Hvordan referere
Undheim, M., & Vangsnes, V. (2017). Digitale fortellinger i barnehagen. Nordisk Barnehageforskning, 15. https://doi.org/10.7577/nbf.1761
Emneord (Nøkkelord)
Digital fortelling, fortellingskompetanse, narratologi, TPACK, digital story, narrative competence, narratology