Barn och vårdnadshavares minnen av deltagande i pedagogisk dokumentation

  • Karin Alnervik
  • Charlotte Öhman
  • Eva Lidén
  • Monica Nilsson

Sammendrag

Sammandrag: Syftet med artikeln är att bidra till kunskapandet om pedagogisk dokumentation med specifikt fokus på dokumentationens betydelse ur ett demokratiperspektiv. Trots många studier kring pedagogisk
dokumentation finns det få studier som explicit utgår ifrån barn och vårdnadshavares perspektiv. I artikeln
analyseras barns och vårdnadshavares samtal utifrån minnesbilder, vilka framträder i fokusgruppssamtal, från förskoletiden i relation till pedagogiskt dokumentationsarbete. Resultatet visar att den pedagogiska
dokumentationspraktiken bidrog till skapandet av en praktikgemenskap på förskolan vilket i sin tur möjliggjorde en demokratisk undervisning.

Nyckelord: demokrati, pedagogisk dokumentation, praktikgemenskap, social kontroll

Fulltekst

Publisert
2018-06-15
Hvordan referere
Alnervik, K., Öhman, C., Lidén, E., & Nilsson, M. (2018). Barn och vårdnadshavares minnen av deltagande i pedagogisk dokumentation. Nordisk barnehageforskning, 17(1). https://doi.org/10.7577/nbf.2342
Seksjon
Artikler