Under lupen - Praksislæreres observasjonspraksis i barnehagen

  • Johanna Birkeland Høgskulen på Vestlandet
  • Elin Eriksen Ødegaard Høgskulen på Vestlandet

Sammendrag

Artikkelen presenterer resultater fra en studie om praksislæreres doxa. Gjennom en Mixed Methods-studie gis innsikt i hvordan barnehagelærere (praksislærere) snakker om hvordan, når og hvorfor de observerer. Analyse av praksislæreres italesettelser gir innsikt i diskursive vilkår praksisstudier gir for studenters læring om observasjon. Studien indikerer et brudd mellom barnehagelærerutdanningens mål og undervisning og praksislærernes bruk av og begrunnelser for observasjon. Studien viser at barnehagelærere oppgir samspill barn -barn og språk som hovedfokus i observasjonsarbeidet, mens barns medvirkning ikke oppgis som fokus. Videre viser studien at praksislærere i svært liten grad bruker systematisk og skriftlig observasjon i det daglige arbeidet. De oppgir mangel på tid som årsak til dette. Forfatterne reiser spørsmål om hvorvidt dette også kan skyldes mangel på nyere metodekunnskap.

This article presents results from a study of in-service teachers’ doxa; how they talk about use and reasons for observation in kindergarten. The study provides new knowledge about the lack of coherence between kindergarten teacher education and in-service education. Through a Mixed Methods study we gain insight into how in-service teachers explain how, when and why they observe. Analysis provides insight into the discursive conditions for student learning about observation. The study reveals two main topics for in-service teachers’ observations: interplay between children and language development; however they do not include children’s right to influence. Moreover, the study shows that systematic written observations in everyday work seldom is done due to lack of time. The authors raise the question if another reason could be lack of new methodological knowledge.

Fulltekst

Publisert
2018-03-26
Hvordan referere
Birkeland, J., & Eriksen Ødegaard, E. (2018). Under lupen - Praksislæreres observasjonspraksis i barnehagen. Nordisk barnehageforskning, 17(1). https://doi.org/10.7577/nbf.2160
Seksjon
Artikler
Emneord (Nøkkelord)
barnehage, diskurs, observasjon, praksislærer, discourse, in-service teaching, kindergarten, observation