Alt henger sammen – Hverdagslogistikk og små barns muligheter for tilhørighet i barnehagen

  • Brit Eide OsloMet-storbyuniversitetet
  • Nina Winger OsloMet-storbyuniversitetet
  • Kristin Danielsen Wolf OsloMet-storbyuniversitetet

Sammendrag

I det kvalitative forskningsprosjektet «Små barns hverdagsliv i barnehager – deltakelse, tilhørighet og verdighet» har vi, gjennom en mikroetnografisk tilnærming, studert ulike sider av hverdagslivet i et utvalg barnehager med ulike organiseringsmåter. Vi har blant annet satt søkelyset på sammenhenger mellom barnehagens organisering og små barns muligheter for handlingsrom, well-being og livskvalitet. Resultatene fra studien viser at hverdagene, særlig i de store fleksible barnehagene, er preget av til dels utfordrende hverdagslogistikk. Det kreves både tilpassing og evne og vilje til fleksibilitet for at dagene skal gli så «friksjonsfritt» som mulig. I denne artikkelen spør vi i hvilken grad små barn gis muligheter for tilhørighet og deltakelse i barnehagen når hverdagene i stor grad preges av stramme organisatoriske rammer og stadige forflytninger. Materialet fra barnehagene er drøftet i lys av perspektiver på well-being og nyere relevant barnehageforskning.

Nøkkelord: Barnehage, hverdagsliv, logistikk, tilhørighet

Forfatterbiografier

Brit Eide, OsloMet-storbyuniversitetet

Barnehagelærerutdanningen

tidligere førstelektor

Nina Winger, OsloMet-storbyuniversitetet

Barnehagelærerutdanningen

Førsteamanuensis

Kristin Danielsen Wolf, OsloMet-storbyuniversitetet

Barneahagelærerutdanningen

Høgskolelektor/Stipendiat

Fulltekst

Publisert
2019-06-04
Hvordan referere
Eide, B., Winger, N., & Wolf, K. D. (2019). Alt henger sammen – Hverdagslogistikk og små barns muligheter for tilhørighet i barnehagen. Nordisk barnehageforskning, 18. https://doi.org/10.7577/nbf.2688