De yngste barna som vegfarere i barnehagen

  • Anne Myrstad UiT - Norges arktiske universitet
  • Toril Sverdrup UiT - Norges arktiske universitet

Sammendrag

Artikkelen fokuserer på de yngste barnas læringsprosesser gjennom deres involvering og engasjement med sosiale og fysiske omgivelser i barnehagen. Det løftes fram hvordan barnekropper i bevegelse er kilde for erkjennelse og læring. Som utgangspunkt for analysen har vi valgt to eksempler fra barns aktivitet i barnehagens uteområde. Forsker har vært tilstede som deltakende observatør, og inngått som en del av konteksten barnas bevegelse og aktivitet foregår i. Tim Ingolds begrep vegfaring (wayfaring) anvendes i analysen av hvordan bevegelse kan forstås som læring. Dette er læringsprosesser som handler om å være i verden fremfor å lære om verden. Ved å ta i bruk et slikt perspektiv på læring vil artikkelen være et bidrag til å tydeliggjøre innholdet i et helhetlig læringssyn i barnehagens pedagogiske praksis.

Nøkkelord: Bevegelse, korrespondanse, læring, vegfaring

Forfatterbiografier

Anne Myrstad, UiT - Norges arktiske universitet
Førstelektor i samfunnsfagsdidaktikk ved institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Toril Sverdrup, UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Fulltekst

Publisert
2019-06-04
Hvordan referere
Myrstad, A., & Sverdrup, T. . (2019). De yngste barna som vegfarere i barnehagen. Nordisk barnehageforskning, 18. https://doi.org/10.7577/nbf.2622