Hvordan skaper personalet i barnehagen vilkår for barns fellesskap og tilhørighet?

  • Kristin Fugelsnes Universitetet i Stavanger, Norge

Sammendrag

Denne studiens formål er å se på hvordan personalet i barnehagen tilrettelegger for barns mulighet til å erfare fellesskap og tilhørighet. Datagrunnlaget er videoobservasjoner av ansatt–barn-interaksjoner. Et mønster som fremtrer er at barnehagepersonalet ofte organiserer aktiviteter som har til hensikt å være inkluderende for barn. I lek og ulike hverdagsaktiviteter skaper barnehagepersonalet vilkår for barns fellesskap og tilhørighet gjennom å være sammen om noe. Personalet legger til rette for barns mulighet til å erfare fellesskap og tilhørighet i organiserte aktiviteter der barna har et felles utgangspunkt, ved å skape et miljø der barna og deres aktiviteter er attraktive for andre barn og ved direkte å oppfordre barn til å inkludere andre barn. Barnehagepersonalet legger også til rette for barns mulighet til å erfare fellesskap og tilhørighet gjennom å vie tid til inkluderende barnefellesskap. Situasjonene i barnehagene er forskjellige når det gjelder hvor lett det er for barn å delta. Situasjonene er også ulike med tanke på hvilken kompetanse som kreves av barna for å bli inkludert. I de fleste situasjoner finnes det likevel muligheter for å kunne inkludere barn som ønsker å bli inkludert. Gjennom refleksjon og ved å arbeide med tilhørighet kan barnehageansatte bli bevisste på hvordan slike muligheter kan skapes og utnyttes.

English abstract

How do kindergarten staff members create conditions for children’s community and belonging?

The purpose of this study is to examine how kindergarten staff members facilitate opportunities for children to experience community and belonging. The dataset consists of video observations of staff-child interactions. A pattern emerges that demonstrates how kindergarten staff often organise activities designed to include children. During a variety of free play and activities, the staff members create the conditions for children’s community and belonging through being together about something. Kindergarten staff members’ promotion of children’s experience of community and belonging takes place in various everyday activities. For example, they encourage organised activities with a common starting point, by creating an environment in which the children and their activities are attractive to other children and by directly encouraging children to include others. Time is also devoted to children’s communities. The situations in each kindergarten differ in terms of how easy it is for children to participate and also in terms of what competencies are required to be included. Most situations, however, provide an «opportunity space» for children who desire inclusion. Working with belonging can help kindergarten staff become aware of such spaces and how to create and implement them. 

Publisert
2022-07-11
Hvordan referere
Fugelsnes, K. (2022). Hvordan skaper personalet i barnehagen vilkår for barns fellesskap og tilhørighet? . Nordisk barnehageforskning, 19(2). https://doi.org/10.23865/nbf.v19.242
Emneord (Nøkkelord)
barnehage, fellesskap, inkludering, tilhørighet, belonging, community, ECEC, inclusion