Brudd og sosial ekskludering i ulike barnefellesskap

  • Yngve Rosell Universitet i Stavanger, Norge

Sammendrag

Denne artikkelen undersøker barns uttrykk for brudd og sosial ekskludering i ulike barnefellesskap gjennom videoobservasjoner av 134 interaksjoner mellom barn (4–5 år) under frilek. Datamaterialet er analysert ut fra en forståelse av barnehagen som et perseptuelt meningsfelt, fellesskapets ulike dimensjoner, tilhørighet og tilhørighetspolitikk og uttrykk for sosial mestring. Studien viser til at det foregår ulike skifter i grupperinger og etableringer av ulike barnefellesskap, der det også hyppig gis uttrykk for brudd og ekskluderinger. Barn gir uttrykk for tre former for sosial ekskludering (direkte, indirekte og planlagt), og sosial mestring uttrykkes som handlingsfokusert (eksempelvis forhandle/komme med forslag) og emosjonsfokusert (eksempelvis gråt/beskytte seg selv). Artikkelen diskuterer skiller mellom naturlige samspillsbrudd og ekskluderinger, barns personlige og kollektive ekskluderinger og sosial mestring, barnefellesskapenes innhold og grenser, og hvordan dette kan relateres til barnehagens arbeid med ekskludering og barns opplevelse av tilhørighet. 

Social exclusion and peer-communities in preschool
This article explores children’s expression of social exclusion through 134 video observations of children’s (4–5 years of age) interactions during playtime in an ECEC-setting in Norway.  The data material is analyzed based on an understanding of the ECEC-setting as a perceptual field, different dimensions in the communities, politics of belonging and borderwork and social coping.  The article emphasizes an ongoing change in re-grouping and establishment of different communities between the children. Three different forms of social exclusion are prominent – direct, indirect and planned exclusion. The children express social coping as action-based (e.g., negotiate, physical reactions) and emotion-based (e.g., connect to other children’s emotionally expressions, emotions as crying, protect themselves). The article discusses children’s personal and collective exclusions and social coping, the content and borderwork in different peer-communities, and how this can be related the ECEC-settings work and understanding of social exclusion and children’s experiences of belonging.

Publisert
2022-07-11
Hvordan referere
Rosell, Y. (2022). Brudd og sosial ekskludering i ulike barnefellesskap. Nordisk barnehageforskning, 19(2). https://doi.org/10.23865/nbf.v19.245
Emneord (Nøkkelord)
social exclusion, peer-communities, belonging, social coping sosial ekskludering, barnefellesskap, tilhørighet, sosial mestring