När dela lika är olika

  • Lovisa Sumpter Stockholms universitet, Sverige
  • Maria Hedefalk Uppsala universitet, Sverige

Sammendrag

En av nyckelfrågorna inom hållbar utveckling handlar om fördelning av resurser, en fråga som berör värderingar och har flertalet matematiska egenskaper. Denna artikel fokuserar på förskolebarns kollektiva resonemang om fördelning av mängder, när matematiken dominerar resonemanget alternativt ersätts av eller kombineras med hållbara etiska resonemang. Två barn, 4 och 6 år, löste tillsammans sex olika fall. Data ana­lyserades med två ramverk: ett som handlar om kollektiva matematiska resonemang och fokuserar på innehållet i argumenten, och ett som handlar om processen att skapa etiska resonemang. Resultaten visar att enkla situationer löstes främst med matematiska resonemang med transformationen delningsdivison, men där värderingar blev påtagliga tog hållbara etiska resonemang över. Det fanns också en överlappning där matematik användes för att styrka ett etiskt resonemang. Barnen demonstrerade resonemangskompetens och implikationer av detta diskuteras.

English abstract

When fair share is not equal

One of the key questions within sustainable development is allocation of resources, a question that comprises values and has several mathematical properties. This paper focuses on preschool children’s collective reasoning about sharing, when mathematical reasoning dominates or is replaced or combined by sustainable ethical reasoning. Two children, age 4 and 6, solved six cases together. Data was analysed using two frameworks: one deals with collective mathematical reasoning and focus on the components of the arguments, and one about the process creating ethical reasoning. The results show that basic situations were often solved by mathematical reasoning concerning division, but when values were explicit, sustainable, ethical reasoning was used. There was also an overlap, where mathematical arguments were used to back up ethical reasoning. The conclusion is that the children demonstrated reasoning competence, and some implications are discussed.

Publisert
2023-04-11
Hvordan referere
Sumpter, L., & Hedefalk, M. (2023). När dela lika är olika. Nordisk barnehageforskning, 20(2), 110–129. https://doi.org/10.23865/nbf.v20.256
Emneord (Nøkkelord)
division, etiska resonemang, fördelning, kollektiva matematiska resonemang collective mathematical reasoning, division, ethical reasoning, sharing