Matematisering i lek på vetenskaplig grund

  • Camilla Björklund Göteborgs universitet, Sverige
  • Hanna Palmér Linnéuniversitetet, Sverige

Sammendrag

I den här artikeln riktar vi uppmärksamhet mot uttrycket matematisera, myntat av matematikdidaktikern Hans Freudenthal och ofta använt i beskrivningar av förskolebarns matematiklärande. I artikeln problematiseras Freudenthals matematikdidaktiska ansats med fokus på hur matematisera framträder i undervisning där lek har en central roll. Mer explicit studeras hur form och innehåll i tre lekaktiviteter (94 videoinspelade observationer) tillsammans med barns och förskollärares ageranden möjliggör matematiserande utan att lekens ursprungliga värden förringas utan snarare vidgas eller fördjupas. Resultaten visar att undervisning som möjliggör matematiserande är en didaktisk utmaning där barns agency i lekaktiviteten, deras kunskaper om lekens struktur samt deras tidigare matematikkunskaper framstår som kritiskt. Pedagogiska implikationer är vikten av barns frihet att ta initiativ till att undersöka och använda matematik som är relevant för leken samt hur förskollärarens aktiva deltagande i leken främjar barnens agency.

English abstract

Mathematising in play on a scientific basis

In this article, we aim to direct attention to the notion ‘mathematising’, drawing on Freudenthal. The notion has often been used in descriptions of mathematics education in the early years. In the article we problematise Freudenthal’s approach and focus on how mathematising appears in education where play is a central feature. More explicitly, form and content in three play activities (94 video-recordings) are ana­lysed in terms of how children’s and teachers’ interaction allows mathematising to be realised, without the original intentions with the play activity being broken or disturbed, but rather expanded and deepened. The results show that it is a challenge to integrate mathematising in play, where children’s agency, knowledge of the structure of the activity and initial mathematical ideas are critical. Pedagogical implications are the significance of children’s freedom to take initiatives to explore and make use of mathematics that is a relevant and useful part of play and the active participation of the preschool teacher in affording the child agency.

 

Publisert
2023-04-11
Hvordan referere
Björklund, C., & Palmér, H. (2023). Matematisering i lek på vetenskaplig grund. Nordisk barnehageforskning, 20(2), 29–50. https://doi.org/10.23865/nbf.v20.261
Emneord (Nøkkelord)
förskola, lek, matematisera, undervisning early childhood education, mathematising, play, teaching