Bruken av sosiokulturelle og sosiomaterielle teorier i studier av barnehageansattes rolle i småbarns matematiske læringsprosesser

  • Jovana Ackovic OsloMet – storbyuniversitetet, Norge

Sammendrag

Formålet med artikkelen er å beskrive hvordan Lev Vygotskijs og Karen Barads teorier i tidligere forskning har blitt brukt til å analysere barnehageansattes rolle i småbarns (opp til 3 år) matematiske lærings­prosesser. Disse teoriene er valgt fordi de har vært dominerende i nordisk forskning på voksenrollen i småbarns matematiske læringsprosseser. Studier som bruker sosiokulturell teori, basert på Vygotskijs arbeider, understreker betydningen av veilederrollen og sosial interaksjon som viktig for å bidra til småbarns matematiske læringsmuligheter. Forskning basert på Barads teori fremhever derimot tilrette­leggerrollen med vekt på læringsmuligheter som oppstår i småbarns kroppslige intra-aksjoner med det materielle miljøet. Studiene som er inkludert i undersøkelsen, indikerer at begge perspektivene gir ulik innsikt i barnehageansattes rolle i småbarns matematiske læringsprosesser. I fremtidig forskning vil det å kombinere begge perspektivene kunne bidra i forståelsen av variasjonen og kompleksiteten i barnehageansattes praksis og barnehageansattes perspektiver på voksenrollen i deres bidrag til småbarns matematiske læringsmuligheter.

English abstract

The use of sociocultural and socio-material theories in studies of the role of kindergarten employees in toddlers’ mathematical learning processes

The purpose of the article is to describe how Lev Vygotsky’s and Karen Barad’s theories have been used to analyze the role of kindergarten staff in the mathematical learning processes of toddlers (up to 3 years old), in previous research. These theories were chosen because they have been dominant in Nordic research about the adult role in the mathematical learning processes of toddlers. The chosen studies which use socio-cultural theory, from the work of Vygotsky, emphasize the importance of the guiding adult and social interaction in providing mathematical learning opportunities for young children. Research based on Barad’s theory, on the other hand, highlights the role of facilitator that focuses on learning opportunities that arise in toddler’s bodily intra-actions with the material environment. The studies indicate that both perspectives provide different insights into the role of kindergarten staff in mathematical learning processes of toddlers. In future research, combining both perspectives could therefore contribute to understanding the variation and complexity in the practice of the kindergarten employees and their perspectives on the adult role in their contribution to toddler’s mathematical learning opportunities.

Publisert
2023-04-11
Hvordan referere
Ackovic, J. (2023). Bruken av sosiokulturelle og sosiomaterielle teorier i studier av barnehageansattes rolle i småbarns matematiske læringsprosesser. Nordisk barnehageforskning, 20(2), 151–169. https://doi.org/10.23865/nbf.v20.273
Emneord (Nøkkelord)
Barad, småbarns matematiske læringsmuligheter, voksenrolle, Vygotskij adult role, Barad, toddlers’ mathematical learning opportunities, Vygotsky