Intresse för forskning och intressanta forskare: forskningsetikens erbjudande till barn som är deltagare i forskning

  • Lena Aronsson Stockholms universitet, Sverige

Sammendrag

Redogörelser för forskningsetik i studier med barn beskriver potentiella risker och vad barnen kan behöva skyddas från. I denna artikel vill jag vända på perspektivet. Skulle deltagande i forskning också kunna förstås som ett attraktivt erbjudande om att få vara en del av något meningsfullt och intressant? Centralt i forskarens etiska ansvar är transparens så att deltagarna vet när forskning pågår, vet vem som deltar, vad man deltar i och hur man kan avböja. Språkliga, sociala och materiella artefakter är verktyg för att skapa transparens. Med utgångspunkt i de artefakter – allt från t-tröjor och informationsböcker till språk och gester – som användes i en svensk RCT-studie i förskolan är syftet att undersöka hur etiska åtgärder och överväganden kan förstås på fler sätt än enbart som skydd för de deltagande barnen. Vidare vad som händer när de åtgärder som vidtas för att begränsa potentiell skada och skydda barns integritet relateras till barns vardagliga upplevelser, till exempel familjeliv, populärkultur och förskoleverksamhet. Kort sagt, vad producerar forskningsetiska artefakter när det gäller meningsskapande? I artikeln visas att artefakterna, tillsammans med barnens intresse för forskarna, också skapar intresse för forskning och vetenskaplig kunskap hos de deltagande barnen.

English abstract

Interest in research and interesting researchers: the offer of research ethics to children who
are participants in research

Reports on research ethics in studies with children describe potential risks and what the children may need to be protected from. In this article, I turn the perspective. Could participation in research also be understood as an attractive offer to be a part of something meaningful and interesting? Central to researcher’s ethical responsibility is transparency so that participants know when research is in progress, who is participating, what they are participating in, and how to decline. The linguistic, social, and material artifacts are tools for creating transparency. Based on the artifacts – from t-shirts and information books to language and gestures – used in a Swedish RCT study in preschool, the aim is to investigate how ethical measures and considerations can be understood other than just as protection for the participating children. Furthermore, to relate the measures taken to limit potential harm and protect children’s privacy to children’s everyday experiences, such as family life, popular culture, and preschool activities. In short, what does ethical artifacts produce in terms of meaning making? The article shows that the artifacts, together with the children’s interest in the researchers, also create interest in research and scientific knowledge in the participating children.

Publisert
2022-12-05
Hvordan referere
Aronsson, L. (2022). Intresse för forskning och intressanta forskare: forskningsetikens erbjudande till barn som är deltagare i forskning. Nordisk barnehageforskning, 19(3). https://doi.org/10.23865/nbf.v19.315
Seksjon
Artikler
Emneord (Nøkkelord)
children in research, preschool research, meaning making, research ethics barn i forskning, forskningsetik, förskoleforskning, meningsskapande barn i forskning, forskningsetik, förskoleforskning, meningsskapande