Förskollärares mångfasetterade motiv för undervisning om hållbarhet

Forfattere

  • Eva Ärlemalm-Hagsér Mälardalens universitet, Sverige
  • Ingrid Engdahl Stockholms universitet, Sverige
  • Ingrid Pramling Samuelsson Göteborgs universitet, Sverige
DOI: https://doi.org/10.23865/nbf.v19.345

Sammendrag

Vi lever i en kritisk tid där en mångfald av globala svårigheter och problem av ekologisk, social och ekonomisk karaktär genererar nya frågor om mänsklighetens framtid. I den svenska läroplanen för förskolan anges hållbar utveckling som en viktig del av förskolans värdegrund och uppdrag vilket följs upp med strävansmål. Därför finns ett behov av att tydliggöra och förankra utbildning för hållbar utveckling i förskolan. I denna artikel presenteras en studie där 153 svenska förskollärare beskriver vad de ser som de viktigaste motiven för att undervisa om hållbar utveckling i förskolans utbildning. Studien har en kvalitativ ansats och genomförs inom ramen för ett kritiskt teoretiskt perspektiv som granskar kulturella föreställningar och förståelser av den sociala verkligheten i en specifik institutionell sociohistorisk kontext. I förskollärarnas beskrivningar framträder en bredd av motiv gällande varför det är viktigt att undervisa om hållbar utveckling i förskolan: Att motverka ohållbara livsstilar, Att följa styrdokumenten, Att ta ansvar för en hållbar nutid och framtid samt Att rusta barn för framtiden. Studien visar också att undervisning för hållbarhet innefattar att utveckla kunskap, kreativitet, problemlösningsförmåga, kritiskt tänkande, handlingskompetens, nytänkande och förändring. Barns delaktighet för en hållbar nutid och framtid skrivs fram som avgörande för denna förändring. 

ENGLISH ABSTRACT

Preschool teachers multiple motives for teaching about sustainability

We live in a critical time where a variety of global difficulties and problems of an ecological, social, and economic nature generate new questions about the future of humanity. In the Swedish curriculum for the preschool, sustainable development is stated as an important part of the preschool’s core values and mission, which is followed up with goals. Therefore, there is a need to clarify and anchor education for sustainable development in preschool education. This article presents a study in which 153 Swedish preschool teachers describe their most important motives for teaching about sustainable development in their preschools. The study has a qualitative approach and is carried out within the framework of a critical theoretical perspective that examines cultural conceptions and understandings of social reality in a specific institutional socio-historical context. In the preschool teachers’ descriptions, a wide range of motives appears regarding why it is important to teach about sustainable development in preschool: To counteract unsustainable lifestyles, To follow the governing documents, To take responsibility for a sustainable present and future, and To equip children for the future. The study also shows that teaching for sustainability includes developing knowledge, creativity, problem-solving skills, critical thinking, action skills, innovative thinking, and change. Children’s participation for a sustainable present and future is presented as decisive for this change. 

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2023-06-14

Hvordan referere

Ärlemalm-Hagsér, E., Engdahl, I., & Samuelsson, I. P. (2023). Förskollärares mångfasetterade motiv för undervisning om hållbarhet. Nordisk barnehageforskning, 20(3), 104–124. https://doi.org/10.23865/nbf.v19.345

Emneord (Nøkkelord):

hållbar utveckling, kritisk forskning, utbildning for hållbarhet i förskolan, förskolans undervisning, preschool teaching, sustainalbe development, critical research, education for sustainability in preschool