Hvordan forstå progresjon i barnehagens rammeplan

  • Aud Torill Meland Universitetet i Stavanger, Norge

Sammendrag

En viktig endring mellom tidligere rammeplaner for barnehagen og rammeplanen av 2017 er at sistnevnte har en eksplisitt progresjonsorientering. Barnehageansatte skal sørge for progresjon og utvikling i barnehagens innhold. De skal planlegge for progresjon både for enkeltbarn og barnegruppen. Selv om progresjon har vært understreket av tidligere rammeplaner, er området lite undersøkt. Det er begrenset forskning på progresjon i barnehagesammenheng, men artikkelen løfter likevel frem perspektiv som kan være med å forklare begrepet teoretisk. Å legge til rette for progresjon krever imidlertid en forståelse av hvordan progresjon kommer til uttrykk i rammeplanen. Hensikten med denne artikkelen er å utforske hvordan progresjon fremstår i rammeplanen avgrenset til fagområdets målformuleringer. Dokumentanalyse anvendes som metode. Studien viser at på samme måte som skolens læreplan, uttrykker rammeplanen progresjon gjennom verb, kompleksitet og kvalitet. Verb uttrykker progresjon i utvikling av mestring og ferdigheter. For eksempel formidles en progresjon med kroppen som utgangspunkt med verb som å oppleve fysiske aktiviteter, videreutvikle motoriske ferdigheter, vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige utfordringer.

English abstract

How to understand progression in the Framework Plan for Kindergartens

An important difference between previous framework plans for kindergarten and the framework plan of 2017 is that the last one has an explicit progression orientation. Kindergarten staff shall ensure progression and development in kindergarten content for each child and for the group of children as a whole. In kindergartens all children shall develop, learn, and experience progress. Although progression has been emphasized by previous framework plans, the area has been little investigated. Research on progression in kindergartens is hardly present. Nevertheless, the article highlights perspectives that may help explain the concept theoretically. However, facilitating progression requires an understanding of how progression is expressed in the Framework Plan for Kindergartens. The intention of this article is to explore how progression appears in the Framework Plan limited to the learning area’s goal formulations. Document analysis approach was followed. The study shows that in the same way as the school curriculum, the Framework Plan expresses progression through verbs, complexity and quality. In addition, the verbs express progression in the development of children’s mastery and skills. For example, verbs as experience physical activities, develop motor skills, evaluate and master risky play through physical challenges convey a progression in the use of the body.

Publisert
2023-01-19
Hvordan referere
Meland, A. T. (2023). Hvordan forstå progresjon i barnehagens rammeplan. Nordisk barnehageforskning, 20(1). https://doi.org/10.23865/nbf.v20.355
Seksjon
Artikler
Emneord (Nøkkelord)
goal formulations, learning areas, verb fagområder, målformuleringer, verb