Vilken kunskap erkänns i det systematiska kvalitetsarbetet? Om oförenliga tankestilar i dagens förskola i dagens förskola

  • Eva Insulander Malardalen University
  • Eva Svärdemo Åberg Stockholm University

Sammendrag

English abstract: This study is to be seen in relation to the intensified ‘assessment culture’ that has evolved in today's educational system. The purpose is to discuss how the dualistic mission of the curriculum is being handled in preschools systematic quality work,  by studying the representation and recognition of ideational and interpersonal knowledge. The study is based on video-observations of preschool teachers’ planning, work and follow up of three educational activities in two different preschools. The theoretical basis consist of a multimodal and design theoretical perspective used in combination with Ludwik Flecks work on thought styles and thought collectives. The analyse shows that the curriculum objectives are handled in contradictory ways. This is visible in interaction patterns that exhibit traces from incompatible thought styles.

Samandrag: Denna studie skall ses i relation till den intensifierade ”bedömningskultur” som har utvecklats inom dagens utbildningssystem. Syftet är att diskutera hur det dualistiska uppdraget i läroplanen hanteras i förskolors systematiska kvalitetsarbete, genom att studera vilken innehållslig och relationell kunskap som kommer till uttryck och erkänns. Studien bygger på videoobservationer av förskollärares planering, arbete och uppföljning inom tre arbetsprocesser i två olika förskolor. Det teoretiska ramverket består av ett multimodalt och designteoretiskt perspektiv och används i kombination med Ludwik Flecks arbete om tankestilar och tankekollektiv. Analysen visar att läroplanens mål hanteras på motstridiga sätt och det kommer till uttryck i interaktionsmönster, som uppvisar spår från oförenliga tankestilar.

Forfatterbiografier

Eva Insulander, Malardalen University

School of Education, Culture and Communication

Senior lecturer

Eva Svärdemo Åberg, Stockholm University
Dept. of Education

Fulltekst

Publisert
2014-07-01
Hvordan referere
Insulander, E., & Svärdemo Åberg, E. (2014). Vilken kunskap erkänns i det systematiska kvalitetsarbetet? Om oförenliga tankestilar i dagens förskola i dagens förskola. Nordisk barnehageforskning, 7. https://doi.org/10.7577/nbf.779
Seksjon
Artikler