Samhandlinger mellom de yngste barna med cochleaimplantat og andre barn i barnehagen

  • Siv Hillesøy Universitetet i Stavanger
  • Eva Johansson Universitetet i Stavanger
  • Stein Erik Ohna Universitetet i Stavanger

Sammendrag

I artikkelen stilles følgende forskningsspørsmål: Hvordan deltar små barn med cochleaimplantat i interaksjoner med andre barn i barnehagen og hvordan skaper cochleaimplantat mulighetsbetingelser for deltakelse? Tre barnehager inngår i studien og barna som medvirker er i alderen 1 ½ - 3 år. Interaksjoner mellom barna er videofilmet og analysert. Barnas interaksjoner ser ut til å handle om å finne en rytme, i studien identifisert som henholdsvis takt og utakt, som svarer til deltakernes interesser og bruk av medierende redskaper. Et sentralt funn er at barn med cochleaimplantat er aktive deltakere i begge former for interaksjoner på tilsvarende måte som andre barn. Studien dokumenterer hvor sentralt cochleaimplantatet er som vilkår for barnas deltakelse, og hvor sårbar deres deltakelse i interaksjoner med andre barn kan bli dersom teknologien ikke fungerer som den skal. Studien viser også at kompetansen til de voksne som jobber i barnehagen har stor betydning for barn med cochleaimplantats vilkår for deltakelse.

Fulltekst

Publisert
2014-02-14
Hvordan referere
Hillesøy, S., Johansson, E., & Ohna, S. E. (2014). Samhandlinger mellom de yngste barna med cochleaimplantat og andre barn i barnehagen. Nordisk barnehageforskning, 7. https://doi.org/10.7577/nbf.575
Seksjon
Artikler