Utrop om bidrag: Lesing med/for/av barn - med relevans for barnehagen

2023-08-10

Utrop om bidrag til temanummer i

Nordisk barnehageforskning (NBF)

Tema: Lesing med/for/av barn - med relevans for barnehagen

Gjesteredaktører:

Kontaktperson: Maria Fredriksson, Postdok, Universitet i Stavanger: maria.fredriksson@uis.no

Tarja Alatalo, Professor i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna

Liv Gjems, Professor emerita, Universitetet i Sørøst-Norge

Trude Hoel, Professor, Universitetet i Stavanger

Annie-Maj Johansson, Docent, Högskolan Dalarna

 

Det er stor forskningsinteresse rundt yngre barns lesing både nasjonalt og internasjonalt. Denne forskningen er preget av ulik tematisk perspektivering, som forskning på barnelitteratur, språklæring og digitalisering, og med ulike metodologiske tilordninger. Til tross for den omfattende forskningen, vet vi lite om lesepraksiser i barnehagene og om vilkår for yngre barns lesing i storsamfunnet. Det er derfor et behov for å se ulike tematiske og metodiske tilnærminger til lesing i barnehagen - i lys av og i sammenheng med hverandre. Temanummeret er særlig interessert i bidrag om lesing med/for/av barn – med relevans for barnehagen  i en nordisk kontekst, der et helhetlig syn på barn, og sammenhenger mellom lek og læring står sentralt.

Temanummeret vil samle forskning fra de nordiske landene, hvor utforsking av ulike perspektiver relatert til barn og lesing står sentralt. Forskningen kan ha ulike metodiske og teoretiske tilnærminger. Noen eksempler på relevante tema kan være barnehagens lesepraksiser, barns språklæring og litterasitetsutvikling, lesing i den mangfoldige barnehagen og lesing i ulike medier. Det vil tilstrebes at alle bidrag tydelig viser relevans for arbeidet i barnehagen.

Tekstene skal skrives på et skandinavisk språk eller på engelsk og følge retningslinjene for artikler til Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning (se https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf). Hver artikkel vil vurderes av minst to fagfeller. Vi håper at forfattere som sender tekstbidrag, også kan bidra som fagfelle for en annen artikkel i temanummeret.

Retningslinjer for abstrakt

Abstrakt 500-1000 ord (eksklusiv referanser) inneholder følgende: tittel, mål og problemstilling, tiltenkt metode og teori samt implikasjoner for teori og/eller praksis.

Abstraktet sendes inn på tidsskrifts plattformen her. Merk abstraktet med LES_tittel, og fullfør stegene for innsendelse av artikkel. 

Framdriftsplan:

Innsending av abstrakt: 15/10-23

Tilbakemelding på innsendte abstrakts: 12/11-23

Innsending av ferdig artikkel til Nordisk barnehageforskning: 25/2-24