Jeg er en sånn hverdagspedagog! Barnehagestyreres profesjonelle handlingsrom for å styrke barnehagelæreres anvendelse av fagspråk

  • Ann Kristin Larsen Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Mette Vaagan Slåtten

Sammendrag

Første del av problemstillingen omhandler hva styrere mener er årsaker til at barnehagelærere anvender faglige begreper og teori i liten grad i det pedagogiske arbeidet. Problemstillingens andre del tar opp hva styrerne gjør og kan gjøre for å styrke barnehagelærernes fagspråk. Våre funn viser at styrerne mener at både flat struktur, likhetskultur og svak kompetanse er sentrale årsaker. Styrerne mener de har en sentral rolle når det gjelder å ivareta fagspråket gjennom pedagogisk ledelse. 

Barnehagestyrer, fagspråk, pedagogisk ledelse, profesjonelt handlingsrom.

The first research question discusses what ECEC directors see as central causes to a weak professional language amongst kindergarten teachers. The second research question discusses what ECEC-directors are doing and can do to advance professional language. The main result is that ECEC-directors believe that both non- hierarchically structure, equality culture and low competence are some of the reasons. ECEC-directors are concerned that they have a central role to advance the professional language through professional management.

ECEC-director, professional language, pedagogical leadership, freedom of professional action.

Forfatterbiografier

Ann Kristin Larsen, Høgskolen i Oslo og Akershus
Institutt for barnehagelærerutdanning
Mette Vaagan Slåtten
Institutt for barnehagelærerutdanning

Fulltekst

Publisert
2017-07-03
Hvordan referere
Larsen, A. K., & Slåtten, M. V. (2017). Jeg er en sånn hverdagspedagog! Barnehagestyreres profesjonelle handlingsrom for å styrke barnehagelæreres anvendelse av fagspråk. Nordisk barnehageforskning, 14. https://doi.org/10.7577/nbf.1811
Seksjon
Artikler
Emneord (Nøkkelord)
Barnehagestyrer, fagspråk, pedagogisk ledelse, profesjonelt handlingsrom