De yngste barna og tingene deres – en ANT-analyse av lek i småbarnsavdelinger

  • Dag Øystein Nome Universitetet i Agder

Sammendrag

Artikkelen presenterer en mikro-etnografisk undersøkelse av barns forhold til tingene i to småbarnsavdelinger i norske barnehager. Hensikten er å forstå hvordan barns relasjoner til ting virker inn på deres mulighet til deltagelse og sosial posisjonering i gruppen. Undersøkelsen er basert på Aktør-Nettverk-Teori som vektlegger tingenes betydning som agens i sosiale nettverk og tingenes funksjon som forlengelse av barnas kropper. Undersøkelsen viser at tingene har betydning som legitim inngangsbillett til deltagelse i lekegrupper og at tingenes innbyrdes hierarkiske orden bidrar i å uttrykke den sosiale orden mellom barna som inngår i relasjon med dem.

The article presents a micro-ethnographic study on toddlers’ relationship to the material artefacts in two Norwegian kindergarten groups. The purpose of the study is to understand how their relationship with objects influences their possibilities for participation in peer groups. The study is based on Actor-Network-Theory. A main point is that material artefacts have agency in social networks surrounding us and function as extensions of our bodies. The study indicates that material artefacts serve as entrance tickets for participation in group activities and that the hierarchic order between the objects in the room, influences the social order among the children using them.  

Forfatterbiografi

Dag Øystein Nome, Universitetet i Agder

Institutt for pedagogikk 

Universitetslektor - PhD-kandidat

Fulltekst

Publisert
2017-03-29
Hvordan referere
Nome, D. Øystein. (2017). De yngste barna og tingene deres – en ANT-analyse av lek i småbarnsavdelinger. Nordisk barnehageforskning, 14. https://doi.org/10.7577/nbf.1800
Seksjon
Artikler
Emneord (Nøkkelord)
Aktør-Nettverk-Teori, lek, leketøy, toddlere, Actor-Network-Theory, play, toy, toddlers