Den føyelige pedagogen – kartlegging som disiplinering av pedagogisk praksis

  • Nassira Essahli Vik Institutt for pedagogikk og livslang læring, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Norge.

Sammendrag

I denne artikkelen undersøker jeg hvordan språkkartlegging av flerspråklige barn påvirker pedagogen og den pedagogiske praksisen. Empirien i artikkelen bygger på observasjoner av kartleggingssekvenser og intervju med pedagoger. I analysen tar jeg utgangspunkt i det som ofte går under betegnelsen den norske barnehagemodellen, og begreper fra diskursteori og kritisk diskursanalyse. Analysen av det empiriske materialet viser at pedagogenes holdninger er forankret i diskursen om den norske barnehagemodellen. Samtidig er de positive til kartlegging. Samspillet under kartleggingen er preget av lite dialog i flere av observasjonene, og pedagogene ser ut til å sette sitt faglige skjønn til side. Det er imidlertid stor forskjell på kartleggingsverktøyene. Det empiriske materialet viser også eksempler på en mindre rigid kartleggingspraksis der barnet og pedagogen får større handlingsrom.

Nøkkelord: disiplinering, diskurs, flerspråklige barn, språkkartlegging

Fulltekst

Publisert
2019-11-28
Hvordan referere
Essahli Vik, N. . (2019). Den føyelige pedagogen – kartlegging som disiplinering av pedagogisk praksis. Nordisk barnehageforskning, 18(1). https://doi.org/10.7577/nbf.3013
Seksjon
Artikler