Studenters læringsutbytte i barnehagelærerutdanningen – en problematisering av erfaringslæringens plass

  • Tove Lafton OsloMet - storbyuniversitetet
  • Anne Furu OsloMet - storbyuniversitetet

Sammendrag

Artikkelen retter fokus mot begrepet erfaringslæring, for å undersøke studenters læringsutbytte i spenningsfeltet mellom teoretisk undervisning og praksis. Utdrag fra fokusgruppesamtaler, valgt ut gjennom tematisk analyse, danner utgangspunkt for å diskutere hvordan ulike innganger til begrepet erfaringslæring kan skape mulighetsrom i møter med studenter som har rik praksiserfaring fra barnehagefeltet. I artikkelens teoretiske landskap beveger forfatterne seg fra Dewey, via Biesta og til Latour, for å utdype begrepet erfaringslæring. Lærerutdannere og studenters ideer om erfaringslæring og barnehagen som læringsarena problematiseres i lys av hva og hvordan kunnskapsressurser aktiveres i ulike praksiser. Avslutningsvis løftes noen dilemmaer som kan være fruktbare å problematisere for lærerutdanningene selv, i deres arbeid med læringsutbytte.

Nøkkelord: Erfaringslæring, kunnskapsressurser, lærerutdannere, teori og praksis

Fulltekst

Publisert
2019-06-24
Hvordan referere
Lafton, T., & Furu, A. (2019). Studenters læringsutbytte i barnehagelærerutdanningen – en problematisering av erfaringslæringens plass. Nordisk barnehageforskning, 18(1). https://doi.org/10.7577/nbf.3428
Seksjon
Artikler