Slöjdundervisning utomhus: – upplevelser bland studerande i småbarnspedagogik

  • Stefan Myrskog Åbo Akademi, Finland

Sammendrag

Studiens syfte är att utforska hur studerande i småbarnspedagogik upplever pedagogisk slöjdverksamhet utomhus. Studien genomfördes hösten 2020 som en kvalitativ enkätstudie vid en svenskspråkig lärarutbildning i Finland. Studien fokuserar på att undersöka (1) hur studerande i småbarnspedagogik upplever slöjdverksamhet utomhus och (2) hur studerande i småbarnspedagogik upplever slöjdverksamhet utomhus i relation till deras framtida yrke. 32 studerande i småbarnspedagogik besvarade halvstrukturerade enkätfrågor och kvalitativ innehållsanalys användes som dataanalysmetod. För det första visade resultaten att studerande upplever slöjdundervisning utomhus som någonting positivt och lärorikt fastän det också fanns de som hade negativa upplevelser. För det andra visade resultaten att deltagarna var relativt ovana vid slöjdverksamhet utomhus och många hade svårt att koppla verksamheten till sitt blivande yrke. Resultaten indikerar att slöjdundervisning utomhus har många fördelar och möjligheter som borde beaktas i utbildningen av blivande småbarnspedagoger och i daghemsverksamhet.

English abstract

Outdoor sloyd teaching – experiences among early childhood education students

This study aims to explore how students in early childhood education experience pedagogical sloyd activities outdoors. The study was conducted in autumn 2020 as a qualitative survey study at a Swedish language teacher education in Finland. The study focuses on investigating (1) how students in early childhood education experience sloyd activities outdoors and (2) how students in early childhood education experience sloyd activities outdoors in relation to their future profession. 32 early childhood education students answered semi-structured questionnaire questions and qualitative content analysis was used as a data analysis method. The results showed that students experience outdoor sloyd teaching as something positive and instructive, even though there were also those who had negative experiences. Secondly, the results showed that participants were relatively unfamiliar with outdoor sloyd activities and many had difficulty linking this activity to their future profession. The results indicate that outdoor sloyd teaching has many advantages and opportunities that should be taken into account in the education of future early childhood educators and in daycare activities.

Publisert
2022-06-14
Hvordan referere
Myrskog, S. (2022). Slöjdundervisning utomhus: – upplevelser bland studerande i småbarnspedagogik. Nordisk barnehageforskning, 19(1). https://doi.org/10.23865/nbf.v19.223
Seksjon
Artikler
Emneord (Nøkkelord)
Småbarnspedagogik, studerande i småbarnspedagogik, utomhuspedagogik, hållbar utveckling, slöjdundervisning småbarnspedagogik, studerande i småbarnspedagogik, utomhuspedagogik, hållbar utveckling, slöjdundervisning, early childhood education, early childhood education students, outdoor education, sustainable development, sloyd teaching