Specialpedagogens roll i förskolan - förskollärares beskrivningar av arbetsfordelning, anspråk och förhandlingar

Forfattere

  • Petra Gäreskog Uppsala universitet, Sverige
  • Gunilla Lindqvist Uppsala universitet, Sverige
DOI: https://doi.org/10.23865/nbf.v19.225

Sammendrag

I denna studie analyseras hur förskollärare beskriver specialpedagogens roll i förskolan. Syftet med studien är således att utveckla kunskap om specialpedagogens roll utifrån förskollärares perspektiv. Resultatet utgår från 15 intervjuer med förskollärare som har haft kontakt med specialpedagoger i arbetet. Datamaterialet bearbetades genom en konventionell innehållsanalys (Hsieh & Shannon, 2005). Utifrån denna analys framträdde följande tre teman utifrån förskollärarnas beskrivningar, specialpedagogen som: (1) handledare, (2) observatör och (3) rådgivare. Resultatet visar att förskollärarna i studien beskriver specialpedagogens handledande roll genom att specialpedagogen kan tillföra ett utifrånperspektiv på verksamheten och att specialpedagogen kan bidra med bekräftelse på förskollärarnas arbete. Förskollärarna i studien beskriver även specialpedagogens roll som observatör av enskilda barn men också av verksamheten. Slutligen beskrivs specialpedagogens roll som rådgivare både när det gäller råd till arbetslaget och till vårdnadshavare. I diskussionen av resultatet används Abbotts (1988) resonemang om anspråk på jurisdiktion och den förhandling som sker när det gäller professionellt arbete. Utfallet av studien diskuteras även i förhållande till tidigare studier och Skrtics (1991) resonemang om samverkan.

English abstract

The role of the special needs educator in preschool - preschool teachers' descriptions of divions of labor, claims and negotiations

The purpose of this study is to develop knowledge about the role of the special needs educator (SNE) from the perspective of preschool teachers. The data consists of 15 interviews with preschool teachers who have had contact with SNEs at work. The data material was processed through a conventional content analysis (Hsieh & Shannon, 2005). The following three themes emerged based on the preschool teachers’ descriptions, the SNE as: (1) supervisor, (2) observer and (3) advisor. The results show that the preschool teachers describe the SNE’s supervisory role based on the SNE being able to add an outside perspective and that the SNE can contribute with confirmation of the preschool teachers’ work. The preschool teachers describe the SNE’s role as an observer of individual children and of activities. Finally, the SNE’s role as an advisor is described, both in terms of advice to the work team and to guardians. In the discussion of the result, Abbott’s (1988) reasoning on the claim to jurisdiction and the negotiation that takes place with regard to professional work is used and the outcome is also discussed in relation to Skrtic’s (1991) reasoning about collaboration.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2022-04-20

Hvordan referere

Gäreskog, P., & Lindqvist, G. (2022). Specialpedagogens roll i förskolan - förskollärares beskrivningar av arbetsfordelning, anspråk och förhandlingar. Nordisk barnehageforskning, 19(1). https://doi.org/10.23865/nbf.v19.225

Utgave

Seksjon

Artikler

Emneord (Nøkkelord):

Barn i behov av särskilt stöd, förskollärare, jurisdiktion, specialpedagogens roll