Specialpedagogens roll i förskolan - förskollärares beskrivningar av arbetsfordelning, anspråk och förhandlingar

  • Petra Gäreskog Uppsala universitet, Sverige
  • Gunilla Lindqvist Uppsala universitet, Sverige

Sammendrag

I denna studie analyseras hur förskollärare beskriver specialpedagogens roll i förskolan. Syftet med studien är således att utveckla kunskap om specialpedagogens roll utifrån förskollärares perspektiv. Resultatet utgår från 15 intervjuer med förskollärare som har haft kontakt med specialpedagoger i arbetet. Datamaterialet bearbetades genom en konventionell innehållsanalys (Hsieh & Shannon, 2005). Utifrån denna analys framträdde följande tre teman utifrån förskollärarnas beskrivningar, specialpedagogen som: (1) handledare, (2) observatör och (3) rådgivare. Resultatet visar att förskollärarna i studien beskriver specialpedagogens handledande roll genom att specialpedagogen kan tillföra ett utifrånperspektiv på verksamheten och att specialpedagogen kan bidra med bekräftelse på förskollärarnas arbete. Förskollärarna i studien beskriver även specialpedagogens roll som observatör av enskilda barn men också av verksamheten. Slutligen beskrivs specialpedagogens roll som rådgivare både när det gäller råd till arbetslaget och till vårdnadshavare. I diskussionen av resultatet används Abbotts (1988) resonemang om anspråk på jurisdiktion och den förhandling som sker när det gäller professionellt arbete. Utfallet av studien diskuteras även i förhållande till tidigare studier och Skrtics (1991) resonemang om samverkan.

Publisert
2022-04-20
Hvordan referere
Gäreskog, P., & Lindqvist, G. (2022). Specialpedagogens roll i förskolan - förskollärares beskrivningar av arbetsfordelning, anspråk och förhandlingar. Nordisk barnehageforskning, 19(1). https://doi.org/10.23865/nbf.v19.225
Seksjon
Artikler
Emneord (Nøkkelord)
Barn i behov av särskilt stöd, förskollärare, jurisdiktion, specialpedagogens roll