Konstruksjon av identitetsfortellinger i barns sosiale lek

  • Berit Zachrisen Universitetet i Stavanger, Norge

Sammendrag

Denne studien undersøker hvordan barn konstruerer identitetsfortellinger i sosial lek. Etter inspirasjon fra YuvalDavis (2010, 2011) legges et sosiologisk perspektiv til grunn for behandling og drøfting av identitetsbegrepet. Det er prosessen med å konstruere identitetsfortellinger i leken som vektlegges. Datamaterialet består av videoobservasjoner av lekende samspill fra én barnehageavdeling (3–6 år), tatt over tre semestre. Konstruksjonen av kollektive identitetsfortellinger står fram i materialet. Sentralt i disse er barnas bygging av vi-fellesskap. Bygging av vi-fellesskap kan hovedsakelig knyttes til tre trekk ved barnas samspill: kongruens, fysisk nærhet og en lyttende og åpen kroppsholdning. De kollektive identitetsfortellingene kan imidlertid også forbindes med forskjellige former for grensedragninger. Skjult i konstruksjonen av et «vi» ligger konstruksjonen av et «dem». En annen grensedragning kan knyttes til hvilke sider ved aktørene det gis aksept for innenfor et felles «vi». Spesielt i grensedragningene ligger det noen pedagogiske utfordringer. (Finansiert av NordForsk, 85644, og UiS.) 

Construction of identity narratives in children’s social play

This study examines how children construct identity narratives in social play. After inspiration from YuvalDavis (2010, 2011), a sociological approach is taken to the issue of identity. The study emphasizes the process of constructing identity narratives (not the products). The data consists of video observations of playful interactions from one kindergarten department (3–6 years), taken over three semesters. It is childrens’ construction of collective identity narratives that is most salient in the material. Central here is the construction of ‘we-ness’. The building of ‘we-ness’ is primarily linked to three main features of children’s communication: congruence, physical proximity, and a listening and open posture. However, the collective identity narratives can also relate to different forms of demarcation. Hidden in the construction of a ‘we’ is the construction of a ‘them’ that is not included in the ‘we’.  Another demarcation can be linked to which aspects of the actors are accepted within a common ‘we’. The study highlights some educational challenges especially related to the construction of demarcations among the children. (Funded by NordForsk, 85644, and UiS.)

Publisert
2022-07-11
Hvordan referere
Zachrisen, B. (2022). Konstruksjon av identitetsfortellinger i barns sosiale lek. Nordisk barnehageforskning, 19(2). https://doi.org/10.23865/nbf.v19.252
Emneord (Nøkkelord)
kollektive identitet, identitetsfortellinger, nonverbal kommunikasjon, sosial lek, collective identieties, identity narrative, nonverbal communication, social play