«Jeg kunne like gjerne vært en assistent» – En studie av nyutdannede barnehagelæreres posisjonering i barnehagen

  • Sissel Halland Høgskulen på Vestlandet
  • Annette Kristoffersen Winje Høgskulen på Vestlandet

Sammendrag

Formålet med denne artikkelen er å forsøke å bringe frem nye kunnskaper om hvordan nyutdannede barnehagelærere posisjonerer seg i barnehagen. Artikkelen bygger på en kvalitativ primærstudie fra en barnehagelærerutdanning i Norge hvor vi benyttet semistrukturerte intervju som forskningsstrategi. I denne studien gjør vi en reanalyse med Hannah Arendts filosofiske og teoretiske perspektiver om natalitet, frihet og fremtredelsesrom. Funnene i denne studien viser at majoriteten av de nyutdannede barnehagelærerne avfinner seg med barnehagens «bestående diskurser», og møter disse med resignasjon, stille motstand og adferd, for så å innta en svak posisjon i barnehagens fellesskap. Forskningen vår er ikke entydig, den viser også at det er en gruppe nyutdannede barnehagelærere som tar risikoen og yter motstand mot barnehagens «bestående diskurser». Disse nyutdannede barnehagelærerne inntar en likeverdig posisjon og får virke inn i barnehagen.

English abstract

I might as well be an assistant” – a study of the positioning of newly qualified kindergarten teachers in kindergarten

The purpose of this article is to try to bring out new knowledge about how newly qualified kindergarten teachers position themselves in kindergarten. The article is based on a qualitative primary study from a kindergarten teacher education in Norway where we used semi-structured interviews as a research strategy. In this study, we do a reanalysis with Hannah Arendt’s philosophical and theoretical perspectives on freedom, room for progress and natality as a method. The findings of this study show that the majority of newly qualified kindergarten teachers settle with the kindergarten’s “consisting discourses” and meet these with resignation, quiet resistance and behavior, and in so doing assume a weak position in the kindergarten community. Our research is not unambiguous, it also shows that there is a group of newly qualified kindergarten teachers who take the risk and resist the kindergarten’s “consisting discourses.” These newly qualified kindergarten teachers take an equal position and are allowed to enter the kindergarten.

Publisert
2022-11-17
Hvordan referere
Halland, S., & Winje, A. K. (2022). «Jeg kunne like gjerne vært en assistent» – En studie av nyutdannede barnehagelæreres posisjonering i barnehagen. Nordisk barnehageforskning, 19(3). https://doi.org/10.23865/nbf.v19.286
Seksjon
Artikler
Emneord (Nøkkelord)
newly qualified kindergarten teachers, power, subjectivity, adult community nyutdannede barnehagelærere, makt, subjektivitet, voksenfellesskap