Barnehagelærerstudenters egenvurdering av læringsutbytte gjennom praksisoppgave «observasjon av håndhygiene og måltider i barnehagen»

  • Yuko Kamisaka Høgskulen på Vestlandet, Norge
  • Hege Wergedahl Høgskulen på Vestlandet, Norge

Sammendrag

Praksisperioden som inngår i barnehagelærerutdanningen er en viktig arena der studentene kan se sammenhengen mellom teori og praksis og reflektere over egen praksis. Studenter i emnet natur, helse og rørsle i barnehagelærerutdanningen har gjennomført en praksisoppgave der de skulle observere alle måltider og håndvask før måltid i sin praksisbarnehage i en uke. Resultatene av praksisoppgaven ble samlet og brukt i undervisning etter at de var ferdig med praksisen, for å diskutere variasjon av mattilbud og håndvaskrutiner mellom barnehagene. Formålet med denne artikkelen er å undersøke hvilke læringsutbytter studentene selv mener at de har fått gjennom praksisoppgaven. Totalt 45 studenter svarte på en spørreundersøkelse, og to studenter var videre med på forskningsintervju. Resultatene viser at studentene har fått grunnleggende kompetanse om kosthold, hygiene og måltidets funksjon i barnehagen, de har blitt trygge på å referere til nødvendige rammeverk rundt måltid og blitt mer oppmerksomme på hvor viktige måltidene i barnehagen er. Studentene ønsker også å ta opp temaet i framtidig barnehage og styrke kvaliteten på mattilbud hvis det er nødvendig.

English abstract

Self-evaluation of learning outcomes through the practical assignment “observation of hand hygiene and meals in kindergarten” by students in kindergarten teacher education

Kindergarten teacher education is a three-year program of professional education, and internships during the education offer an important arena for students to see the connection between theory and practice and reflect on their practice. Students in the course nature, health and movement were given the assignment to observe all meals and handwashing routines in their assigned kindergarten for one week. Their results were collected, analyzed and used in a lesson at the university when they returned. The purpose of this article is to explore what learning outcomes the students themselves think they achieved through the practical assignment. A total of 45 students completed a questionnaire on their practical assignment the previous year and two students voluntarily participated in a research interview. The results show that the students have acquired basic competencies about nutrition and the function of meals in kindergartens, gained the confidence to refer to the necessary frameworks on meals in kindergarten and obtained greater awareness of the importance of meals and hand hygiene in kindergarten. Students were also willing to address these topics in kindergarten in the future and increase the quality of meals and hand hygiene if necessary.

Publisert
2022-10-31
Hvordan referere
Kamisaka, Y., & Wergedahl, H. (2022). Barnehagelærerstudenters egenvurdering av læringsutbytte gjennom praksisoppgave «observasjon av håndhygiene og måltider i barnehagen». Nordisk barnehageforskning, 19(3). https://doi.org/10.23865/nbf.v19.295
Seksjon
Artikler
Emneord (Nøkkelord)
læringsutbytte, praksisoppgave, barnehagelærerstudenter, egenevaluering, internship assignment, kindergarten teacher students, learning outcome, self-evaluation