Å legge til rette for kompetanseutvikling i faglige fellesskap – et samarbeid mellom barnehage og PP-tjenesten

  • Stein Erik Ohna Universitetet i Stavanger, Norge
  • Siv Hillesøy Statped, Norge

Sammendrag

Artikkelen redegjør for prosessen med utvikling av design for to tverrfaglige innovasjonsprosjekt i barnehager. Forfatterne tar utgangspunkt i forskning som etterlyser modeller for samarbeid om kompetanseutvikling som bygger på barnehagens og PP-tjenestens behov for kompetanse om inkluderende praksiser i barnehagen. Både nasjonale styringsdokumenter og tidligere forskning peker på at PP-tjenesten i liten grad er en sentral bidragsyter og aktør i barnehagenes arbeid med kompetanse- og organisasjonsutvikling. To forskningsspørsmål ligger til grunn for artikkelen: (1) Hvilke behov vektlegger barnehagene og hvordan involveres barnehagenes samarbeidspartnere i planlegging og oppstart av innovasjonsprosjektene? (2) Hvordan reflekterer utformingen av innovasjonsprosjektene betydningen av lokal forankring, engasjement og strategier for utvikling av kompetanse? I artikkelen redegjøres for planlegging og oppstart av de to barnehageprosjektene, og designet diskuteres i lys av tre tema som identifiseres i analysene: Det første temaet handler om lokal selvbestemmelse, det vil si at prosjektet skal ha en sterk forankring i barnehagens behov og at styrer er sentral i utforming av prosjektplanen. Det andre temaet, tilhørighet, handler om å skape engasjement og relasjoner mellom medarbeidere i barnehagen og eksterne samarbeidspartnere. Det tredje temaet, støtte til utvikling av kompetanse, retter oppmerksomheten mot formålet med prosjektet og vilkår for utvikling av kompetanse for inkluderende praksiser.

English abstract

Facilitating professional learning through participation in interdisciplinary collaboration between kindergarten and Educational Psychological Services

The article accounts for the process of developing a design for two interdisciplinary innovation projects located in kindergartens. The article takes a point of departure in research that calls for new models for collaboration on inclusive practices in kindergartens, between the kindergarten and the Educational Psychological Service (EPS). National policies, as well as research publications, report that the EPS seldom is a central contributor and participant in kindergartens’ work on competence- and organisational development. The article presents results from a 3-year action research project in two different municipalities in Norway (Collaboration on development of competence for inclusive practices, SUKIP), and uses data from the first, initial phase of the project. The aim of the SUKIP-project is to explore and investigate various forms of collaboration between the Educational Psychological Service (EPS) and the kindergarten/school with a potential for joint competence development for inclusive practice. The article presents two research questions: (1) How do the kindergartens define their needs for competence development, and how are collaborating partners involved in the planning and initiation of the innovation projects? (2) How does the design of the innovation projects reflect the significance of local alignments, engagement, and strategies for competence development? The results presented in this article show that organisation, structure, and resources are important issues in the development of a research design. In particular, the article emphasises three conditions that need to be taken into consideration regarding desired results: autonomy and local alignments, relatedness and participation, and competence support.

Publisert
2022-09-13
Hvordan referere
Ohna, S. E., & Hillesøy, S. (2022). Å legge til rette for kompetanseutvikling i faglige fellesskap – et samarbeid mellom barnehage og PP-tjenesten. Nordisk barnehageforskning, 19(3). https://doi.org/10.23865/nbf.v19.327
Seksjon
Artikler
Emneord (Nøkkelord)
SUKIP, lokal kompetanseutvikling, samarbeid barnehage-PPT, inkluderende praksis, local competence development, collaboration kindergarten - EPS (Educational Psycological Service), inclusive practice