«Helt som normalt.» Foreldresamarbeid i barnehagen når en forelder er alvorlig syk av en dødelig sykdom

  • Ingrid Johnsen Hogstad Høgskolen i Molde, Norge
  • Eline Grelland Røkholt Hole kommune, Norge

Sammendrag

I denne artikkelen retter vi oppmerksomhet mot foreldresamarbeid i barnehagen ved alvorlig, livstruende sykdom hos en forelder. Vi retter dermed oppmerksomhet mot omsorg som en grunnleggende del av barnehagens innhold, og vektlegger hvordan ansvar for ivaretakelse inkluderer samarbeid med familier som lever med sykdom og sorg. Følgende problemstilling er satt fram: Hva kjennetegner barnehagelæreres forhandling av samarbeidskontrakten mellom hjemmet og barnehagen når en mor eller far er alvorlig syk og dør? Artikkelen tar utgangspunkt i et datamateriale fra individuelle intervjuer, der 18 barnehagelærere delte beretninger om foreldresamarbeid når en forelder var rammet av alvorlig og livstruende sykdom. Resultatene av analysen presenteres som tre kjennetegn i hvordan barnehagene forhandler om samarbeidskontrakten: Forandrede betingelser på gammel kontrakt, Reforhandling gjennom formelt foreldresamarbeid og Mellompersoner. Kjennetegnene drøftes med bakgrunn i en nordisk barnehagetradisjon, barnehagens samfunnsmandat og barnehagelærerens ansvar for å håndtere foreldres alvorlige sykdom og død som en del av foreldresamarbeidet og, ikke minst, som en del av ansvaret for ivaretakelsen av sørgende barn. Artikkelen konkluderer med at ansvar for å justere foreldresamarbeidet ikke kan overlates til foreldrenes initiativ. Sorgstøtte og samarbeid må betraktes som del av barnehagens forpliktelser. Barnehagens beredskapsplaner må innlemme proaktiv støtte i form av formelt foreldresamarbeid som legger til rette for reforhandling av samarbeidskontrakten. Slik blir det mulig å innlemme sorg og død som legitime tema også innenfor barnehagen som kontekst.

English abstract

“Just as usual.” Cooperation between parents and kindergarten in a context of parental illness and death

In this article, we direct our attention towards kindergarten teachers’ cooperation with parents when a parent is severely ill and dying of a somatic disease and towards care as a fundamental part of the content of the kindergarten. We emphasize how the responsibility for care involves cooperation with families living in a situation of illness and bereavement, and ask: What characterizes kindergarten teachers’ negotiation of the contract of cooperation between home and kindergarten when a mother or father is severely ill and dying? Empirically, the results presentation derives from kindergarten teachers’ (n = 18) subjective accounts of cooperation with parents when a mother or father is severely ill and dying of a somatic disease, collected through life form interviews. A main finding is that the kindergarten teachers tend to keep the contract of cooperation “just as usual,” remaining parental illness and death as illegitimate topics within the kindergarten context. The results are presented as three characteristics of how the kindergarten teachers negotiate the contract of cooperation: “Changed premises on old contract,” “Negotiation through formal cooperation,” and “People in-between.” We suggest that bereavement support and cooperation between parents and kindergarten during illness must be considered a responsibility of the kindergarten. The kindergartens’ bereavement response plans must include proactive, early support to families by negotiation of the contract of cooperation in formal meetings.

Publisert
2022-11-25
Hvordan referere
Hogstad, I. J., & Grelland Røkholt, E. (2022). «Helt som normalt.» Foreldresamarbeid i barnehagen når en forelder er alvorlig syk av en dødelig sykdom. Nordisk barnehageforskning, 19(3). https://doi.org/10.23865/nbf.v19.328
Seksjon
Artikler
Emneord (Nøkkelord)
severe illness, cooperation between parents and kindergarten, chain of care, bereavement support alvorlig sykdom, foreldresamarbeid, omsorgskjede, sorgstøtte