Påstandsspill som et verktøy i undervisning om bærekraftig utvikling i barnehagelærerutdanningen

Forfattere

  • Synnøve Smebye Botnen OsloMet – storbyuniversitetet , Norge
  • Mari Sandbakken OsloMet – storbyuniversitetet , Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/nbf.v19.347

Sammendrag

I lys av klimaendringer og tap av natur, blir det å jobbe målrettet med bærekraftig utvikling og utforsking av naturen stadig viktigere for barnehagefeltet. For barnehagelærerutdanningen blir det da nødvending å utvikle undervisning som fremmer både kunnskaper, holdninger og refleksjoner knyttet til natur og bærekraftig utvikling. I denne artikkelen vil vi ta for oss et verktøy for å måle naturtilknytning: nature relatedness scale. Vi ønsker å undersøke og diskutere hvordan påstander fra verktøyet kan fremme refleksjon rundt praksiser, holdninger og kunnskaper relatert til bærekraftig utvikling i barnehagen. Vi har brukt påstandene fra skalaen til å utvikle et påstandsspill som har blitt testet ut av studenter fra arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. Empirien i studien består av observasjon og dokumentasjon av studentenes dialoger under gjennomføring av spillet, og vi har spurt studentene om hvordan de opplever relevansen av dette for barnehagelæreryrket. Gjennom diskusjonen mellom studentene i påstandsspillet kom barnehageperspektivet fram under de fleste påstandene. Studentene rapporterte at de ble mer bevisste på sine holdninger og handlinger rundt arbeid med bærekraftig utvikling i barnehagen, og vi mener dette derfor kan være et nyttig verktøy i utdanning for bærekraftig utvikling. 

ENGLISH ABSTRACT

Statement game as a tool in education for sustainable development in early childhood teacher education

Considering climate change and loss of nature, working with sustainable development and exploration of nature becomes ever more important in the field of early childhood education. It is therefore necessary to develop teaching practices that highlight both knowledge, attitudes, and reflections related to nature and sustainable development in early childhood teacher education. In this paper, we will explore how statements from a scale called “nature relatedness scale” can stimulate reflections on practices, attitudes and knowledge related to sustainable development in early childhood education. We have used the statements to develop a statement game and tested the game with students in work-based early childhood teacher education. We observed and documented students’ dialogues during the statement game and asked them if they found this relevant for their profession. During the discussions of most of the statements, early childhood perspectives emerged. The students stated that the discussions raised their awareness of working with sustainable development in early childhood education, and we therefore find that this can be a useful tool in education for sustainable development. 

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2023-06-19

Hvordan referere

Botnen, S. S., & Sandbakken, M. (2023). Påstandsspill som et verktøy i undervisning om bærekraftig utvikling i barnehagelærerutdanningen. Nordisk barnehageforskning, 20(3), 125–143. https://doi.org/10.23865/nbf.v19.347

Emneord (Nøkkelord):

barnehagelærerutdanning, bærekraftig utvikling, dialog, naturtilknytning, dialogue, early childhood education, nature relatedness, sustainable development