Mot en ny pedagogisk lederrolle og lederidentitet?

  • Ann Kristin Larsen
  • Mette Vaagan Slåtten Høgskolen i Oslo og Akershus

Sammendrag

Artikkelen omhandler hvordan endrede ledelsesstrukturer oppstått gjennom ny organisasjonsmodell virker inn på de pedagogiske ledernes arbeidsoppgaver. Vi har etterspurt deres erfaringer knyttet til mulige endringer i oppgaver, arbeidsdeling og faglig-pedagogisk fokus i arbeidet. Undersøkelsen ble gjennomført i en bydel i Oslo. Hovedfunnene er at pedagogiske ledere har fått flere administrative oppgaver og personalleder oppgaver. De pedagogiske lederne deler seg i to med hensyn til hvor fornøyde de er med disse endringene. I artikkelen drøfter vi hva denne todelingen betyr for deres rolleforståelse og identitet.

Fulltekst

Publisert
2014-02-14
Hvordan referere
Larsen, A. K., & Slåtten, M. V. (2014). Mot en ny pedagogisk lederrolle og lederidentitet?. Nordisk barnehageforskning, 7. https://doi.org/10.7577/nbf.541
Seksjon
Artikler