Deltakelse, prosess og produkt: Kreativitet i en skapende teknologimediert samarbeidsprosess i barnehagen

  • Marianne Undheim Universitetet i Stavanger, Norge

Sammendrag

I denne artikkelen utforsker jeg begrepet kreativitet i en skapende prosess med digital teknologi i barnehagen. Problemstillingen er: Hva kjennetegner en skapende teknologimediert samarbeidsprosess der en gruppe barnehagebarn (4–5-åringer) og en barnehagelærer lager en digital bildebok sammen? Studien er en kvalitativ casestudie, og datamaterialet består av videoobservasjoner av prosessen og det ferdige produktet, en digital bildebok. Som teoretisk rammeverk for analysen bruker jeg begrepene mulighetstenkning av Anna Craft og distribuert kreativitet av Keith R. Sawyer. Analysen viser at den skapende teknologimedierte samarbeidsprosessen kjennetegnes av at barna og barnehagelæreren på ulike måter engasjerer seg i mulighetstenkning og sammen utforsker nye muligheter. Kreativiteten distribueres mellom deltakerne, aktivitetene og artefaktene, og prosessen kan karakteriseres som et eksempel på en kreativ teknologimediert samarbeidsprosess. Ved å ta utgangspunkt i egne tanker og ideer skaper barna og barnehagelæreren sammen en ny kulturressurs; de lager et produkt som er nytt, originalt og meningsfylt for dem. Analysen viser også at for å forstå helheten i barns kreative samarbeidsprosesser, er det viktig å inkludere både prosessen og produktet. Artikkelen bidrar med kunnskap om kreativ og skapende bruk av digital teknologi sammen med grupper av barnehagebarn, som er sentralt for både praksisfeltet og barnehagelærerutdanningen.

Abstract
Participation, process, and product: Creativity in a collaborative technology-mediated creation process in kindergarten
In this article I explore the concept of creativity in a creation process with digital technology in an early childhood education and care institution (kindergarten). The research question is as follows: What characterises a collaborative technology-mediated creation process in which a group of kindergarten children (age 4-5 years)and a kindergarten teacher create a digital picture book together? The study is a qualitative case study, and the empirical material consists of video observations of the process and the finished product, a digital picture book. As the theoretical framework, I use the concepts of possibility thinking and distributed creativity. The analysis shows that the participants engage in possibility thinking in different ways during the creation process and explore new possibilities together. I interpret the process as a creative collaborative technologymediated process in which creativity is distributed between the participants, the activities, and the artefacts. By drawing on their own thoughts and ideas, the participants create a new cultural resource; they create a product that is new, original, and meaningful to them. The article contributes with knowledge of creative use
of digital technology together with groups of young children, which is central to the field of practice and the kindergarten teacher education.

Publisert
2022-02-24
Hvordan referere
Undheim, M. (2022). Deltakelse, prosess og produkt: Kreativitet i en skapende teknologimediert samarbeidsprosess i barnehagen. Nordisk barnehageforskning, 19(1). https://doi.org/10.23865/nbf.v19.251
Seksjon
Artikler
Emneord (Nøkkelord)
deltakelse, digital teknologi, kreativitet, skapende teknologimediert samarbeidsprosess, digital technology, participation, creativity, technology-mediated creation process